แคนนอน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน ใช้พื้นที่โรงงานแคนนอน เป็นสถานที่ตรวจ COVID-19 เชิงรุก ให้กับพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ไฮ-เทค (บ้านหว้า) - Canon Thailand

  แคนนอน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน
  ใช้พื้นที่โรงงานแคนนอน เป็นสถานที่ตรวจ COVID-19 เชิงรุก
  ให้กับพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ไฮ-เทค (บ้านหว้า)

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่อำเภอบางปะอิน

  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แคนนอน ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ไฮ-เทค (บ้านหว้า) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน ในการปรับพื้นที่บางส่วนของโรงงานแคนนอนให้เป็นหน่วยตรวจ COVID-19 เชิงรุกให้กับหน่วยงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค (บ้านหว้า) และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้มีพนักงานกลุ่มเสี่ยงของบริษัทต่างๆ ในนิคมฯ และ สภอ.บางปะอิน เข้ารับการตรวจ รวมทั้งสิ้น 575 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติงาน และมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทแคนนอนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดการตรวจ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

  ทั้งนี้ ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม บริษัทฯได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท 100% โดยโรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นเนล เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งภายในและต่อภายนอกบริษัทอีกด้วย