โครงการแคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืนปีที่ 6 - Canon Thailand

    โครงการแคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำ
    และการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืนปีที่ 6

    กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับเทศบาลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาที่ประตูระบายน้ำบ้านเลน ต.บ้านเลน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณเคนอิจิโระ คูโบะ ประธานบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด และนายวัชระ กระแสฉัตร์ นายอำเภอบางประอิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

    กลุ่มบริษัทแคนนอน ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา “เคียวเซ” คือการดำรงอยู่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โครงการ “แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน” มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำลำคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ คงความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการให้ความรู้การอนุรักษ์แหล่งน้ำและการนำวัชพืชท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งน้ำลำคลอง สามารถเก็บผักตบชวาได้ปริมาณรวมกว่า 125 ตัน นอกจากนี้มีการสาธิตการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและ EM Ball จากเทศบาลปราสาททอง และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้แทนพลาสติก จากวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเครือบุญ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน