​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​วันความหลากหลายทางชีวภาพสากล

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​วันที่ 22 พฤษภาคม  เป็นวันความหลากหลายทางชีวภาพสากล  สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศ  มนุษย์เราได้รับประโยชน์มากมายจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนี้ด้วยเช่นกัน  แคนนอนตระหนักดีว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นสำคัญยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับสังคม  เราจึงยังคงมุ่งจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปกปักษ์  และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกให้คงอยู่ภายใต้นโยบายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของเรา  ซึ่งยึดถือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่มบริษัทแคนนอนทั้งหมด
    ​​​​​​​
    ​​​​​​​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เวปไซต์ของแคนนอน  https://global.canon/en/environment/biodiversity.html