บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด คว้าสุดยอดรางวัลอุตสาหกรรม
  สีเขียวระดับ 5 ประจำปี 2561 รายแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ตอกย้ำผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

   

  มร.คาซูมาซะ  ซากูราอิ ประธานกรรมการบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จากนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยาและโรงงานราชสีมา คว้าสุดยอดรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด รายแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มบริษัทแคนนอน ยึดหลักปรัชญา “เคียวเซ” คือ การพัฒนาและการเติบโตอย่างมั่งคงไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์โลกและความสุขของมวลมนุษย์ ตามนโยบายการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเผยแพร่ออกสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท แคนนอน ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน   สังคมและสิ่งแวดล้อม เห็นถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เป็นเครือข่ายสีเขียว การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสายการผลิตด้วยมาตรฐานระดับสากล   รวมทั้งการนำหลักการบริหารคุณภาพและการบำรุงรักษาทวีผลมาใช้ในการบริหารงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดบ้านให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชม ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการต่างๆ พร้อมเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นจากลูกค้าถึงความต้องการและความพึงพอใจ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ในอนาคต

  ทั้งนี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554   เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียวเป็นระดับสูงสุด       เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยปี พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จำนวน 12 โรงงาน และบริษัท แคนนอนฯ ผ่านการรับรองฯ จำนวน 5 โรงงานด้วยกัน

  มร.คาซูมาซะ  ซากูราอิ ประธานกรรมการ บริษัทแคนนอน ไฮ- เทค (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง)
  ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (ซ้าย)  และ บริษัท แคนนอน ไฮ- เทค (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา)ที่บูธแคนนอน