กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย
  รับใบรับรอง Green Meetings และ Green Meetings Plus ประจำปี 2561

   

   

         กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานราชสีมาและโรงงานอยุธยา บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด  และ บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับใบรับรอง Green Meetings และ Green Meetings Plus หรือ การจัดประชุมสีเขียว ประจำปี 2561 โดยรับมอบใบรับรองจากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นางนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้  ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มแคนนอน ประเทศไทยได้ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์พิจารณา Green Meetings ในการลดใช้พลังงานและการประหยัดทรัพยากรในองค์กร  ซึ่งในปีนี้มี 31 หน่วยงานที่ได้รับใบรับรอง Green Meetings ซึ่งกลุ่มบริษัทแคนนอนให้ความสำคัญมาโดยตลอดในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้คนทำงานรุ่นใหม่หันมาใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

            ข้อมูลและรายละเอียดโครงการ
      การจัดประชุมสีเขียว Green Meetings เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดประชุมที่คำนึงถึงการลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน