กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก - Canon Thailand

  กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และกลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร WWF ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 60+ Earth Hour 2021 โดยลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมกับนานาประเทศทั่วโลก โดยปีนี้จะเป็นปีแรกที่ทางกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายแบ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  1) ด้านขนส่งมวลชน
  2) ด้านพลังงาน
  3) ด้านพื้นที่สีเขียว และ
  4) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

  ซึ่งกลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย ร่วมรณรงค์ทำกิจกรรมในแต่ละด้านต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน การปลูกต้นไม้ ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน และดูแลโลกของเรา