ความพยายามด้านความยั่งยืนของแคนนอน ได้รับรางวัล EcoVadis ระดับทอง

  แคนนอนประกาศวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล EcoVadis ระดับทองสําหรับการดำเนินการด้านความยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งทําให้ Canon ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มสูงสุด 3% ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก

  EcoVadis พิจารณาจัดอันดับบริษัทต่างๆ ในหลากหลายมิติที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน มิติด้านจริยธรรม และผลกระทบจากการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน รายงานล่าสุดจาก EcoVadis ระบุว่าแคนนอน ปฏิบัติงานได้ดีมากในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

  แคนนอนได้รับการยกย่องในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการนำไปรีไซเคิล รวมถึงมาตรการที่ได้ดําเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อย CO2

  หลักปรัชญา 'Kyosei' ของแคนนอน อันหมายถึงการใช้ชีวิตและทํางานร่วมกันเพื่อส่วนรวม คือหัวใจสําคัญของความพยายามเหล่านี้ และยังเป็นรากฐานของความมุ่งมั่นของแคนนอนในการรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่แคนนอนดําเนินงานอยู่ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แคนนอนพัฒนาขึ้น

  ปัจจุบัน EcoVadis ได้จัดอันดับบริษัทคู่ค้ากว่า 75,000 รายจาก 150 ประเทศ ผ่านวิธีการประเมิน CSR ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามหลักมาตรฐาน CSR สากลระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการริเริ่มการรายงานระดับโลก โครงการ United Nation Global Compact และระบบมาตรฐาน ISO 26000

  หมายเหตุ ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดย แคนนอน สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564