​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​วันความหลากหลายทางชีวภาพสากล

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​วันที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันความหลากหลายทางชีวภาพสากล สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศ มนุษย์เราได้รับประโยชน์มากมายจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนี้ด้วยเช่นกัน แคนนอนตระหนักดีว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นสำคัญยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับสังคม เราจึงยังคงมุ่งจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปกปักษ์ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกให้คงอยู่ภายใต้นโยบายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของเรา ซึ่งยึดถือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่มบริษัทแคนนอนทั้งหมด
    ​​​​​​​
    ​​​​​​​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ของแคนนอน https://global.canon/en/environment/biodiversity.html