กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย รวมพลัง ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน - Canon Thailand

    กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย รวมพลัง ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

    กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour)” พร้อมกับนานาประเทศทั่วโลก โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานกิจกรรมปิดไฟ โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 – 21.30 น. ณ บริเวณสกายวอล์ค ช่องนนทรี เขตสาทร ในปีนี้ตัวแทนกลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย นางสาวเจิดนภางค์ สมครอง จากบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี ประเทศไทย จำกัด ประกาศเจตจำนงร่วมดำเนินการลดภาวะโลกร้อน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านขนส่งมวลชน ด้านพลังงาน ด้านพื้นที่สีเขียว และด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยร่วมรณรงค์ทำกิจกรรมในแต่ละด้านต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา