แคนนอน จัดกิจกรรมปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหม
  เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

   ​​​​​​​

          การเพาะเลี้ยงหนอนไหม นับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทอผ้าที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยผ้าไหมทอมือที่ผลิตจากภูมิภาคนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในด้านคุณภาพ และความวิจิตรสวยงาม ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์หนอนไหม และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไป บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นหม่อน จำนวน 1,000 ต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารให้หนอนไหม โดยหนอนไหมที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนและโตเต็มวัยจะสามารถผลิตเส้นใยไหมคุณภาพสูงเพื่อนำมาให้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทอผ้าไทยต่อไป 

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​        กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีพนักงานแคนนอน ตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ชาวบ้าน นักเรียน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​