เรียน  ผู้ใช้บริการและ ผู้มาติดต่อ

  • ศูนย์บริการแคนนอน ทุกสาขา 
  • บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 และได้มีการประกาศในวันที่ 28 เมษายน เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม รวมถึงมีการออกมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ แล้วนั้น

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์บริการที่สำนักงานใหญ่ อาคารสาทรสแควร์ จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองของศูนย์บริการดังนี้
  • โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
  • ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ท่านเข้าพื้นที่ศูนย์บริการ หากพบว่าท่านมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 C
  • ​​เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

ทั้งนี้ ทางศูนย์บริการได้เตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดให้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการลูกค้าที่ศูนย์บริการแคนนอนสาขาอื่น ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

​​​​​​​สำหรับบริการ Canon Delivery Service  รับส่งสินค้าซ่อม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังคงให้บริการตามปกติ  ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับบริการนี้ได้ผ่านทาง Canon Call Center โทร 02-344-9988 หรือ Line @ Canon Thailand ในเวลาทำการ 8:15 – 17:15 น.(วันจันทร์-ศุกร์)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด