แคนนอน จัดกิจกรรม Canon Bird Branch Project ปีที่ 2 ณ คุ้งบางกระเจ้า สมุทรปราการ และ อ.กำแพงแสน นครปฐม - Canon Thailand

  แคนนอน จัดกิจกรรม Canon Bird Branch Project ปีที่ 2
  ณ คุ้งบางกระเจ้า สมุทรปราการ และ อ.กำแพงแสน นครปฐม

  ติดตั้งบ้านนกจากวัสดุเหลือใช้เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกประจำถิ่นและนกอพยพ
  ร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

  แคนนอน จัดกิจกรรม “Canon Bird Branch Project” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นำโดย นาย ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกครอบครัวของพนักงานจากกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จํากัด, บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และพันธมิตรธุรกิจคือ บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งสิ้น 106 คน ร่วมกันผลิตบ้านนกจากวัสดุไม้พาเลทเหลือใช้จำนวน 63 หลังและนำไปติดตั้งในพื้นที่ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

  โครงการ Canon Bird Branch Project ริเริ่มโดยบริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์วัฎจักรของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์สายพันธุ์นกในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากนกเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนส่วนยอดปิระมิดระบบนิเวศของพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัคความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ชัดเจนที่สุด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำแนวคิดดังกล่าวมาออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2564 ด้วยการนำไม้พาเลทเหลือใช้จากโกดังสินค้าของแคนนอนซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาผลิตเป็นบ้านนกและนำไปติดตั้งในพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

  การจัดกิจกรรม Canon Bird Branch Project ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2565 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ผลิตบ้านนกจากวัสดุไม้พาเลทเหลือใช้เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของสายพันธุ์นกประจำถิ่นและนกอพยพในแหล่งดูนกสำคัญของไทย 2 แห่ง คือสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นปอดของคนกรุงและได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ เอเชีย ให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia และอีกแห่งหนึ่งคือสวน 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม หนึ่งในแหล่งดูนกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

  การจัดกิจกรรมที่สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การปั่นจักรยานตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร การสำรวจสายพันธุ์นกประจำถิ่นและนกอพยพด้วยกล้องส่องทางไกลแคนนอน การประกอบและติดตั้งบ้านนกจำนวน 39 หลัง การทำ EM Ball เพื่อช่วยปรับสภาพแหล่งน้ำในคุ้งบางกระเจ้า การให้อาหารปลาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และการเพาะเมล็ดต้นพิลังกาสา

  ส่วนการจัดกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่แคนนอนได้มาจัดโครงการ Canon Bird Branch Project โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการให้ความรู้และเอื้อเฟื้อสถานที่บริเวณสวน 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการติดตั้งบ้านนก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่สวยงามเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย หากิน และวางไข่ของนกนานาชนิด และยังเป็นจุดพักของนกอพยพในฤดูหนาวอีกด้วย

  นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคนนอนวางเป้าหมายการทำ CSR ไว้อย่างชัดเจนบนพื้นฐานของปรัชญาเคียวเซ คือการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกของผู้คนเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง (Working Together in Harmony for the Common Good) โดยหลังจากนี้ แคนนอน จะทำการศึกษาและติดตามผลว่าบ้านนกที่ติดตั้งไปนั้น มีนกเข้าไปอาศัยทำรังมากน้อยเพียงใด และจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงเดินหน้าโครงการ Bird Branch Project ครั้งต่อ ๆ ไป กิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของแคนนอนในการพิทักษ์รักษาความยั่งยืนทางชีวภาพของไทยในอนาคต”

  ผู้ที่สนใจโครงการ Canon Bird Branch Project สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Canon Bird Branch Project | Canon Global.