บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards (ISB Awards) 2022 ระดับลีดเดอร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน - Canon Thailand

  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
  รับรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards (ISB Awards) 2022 ระดับลีดเดอร์
  ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล I-EA-T Sustainable Awards (ISB) 2022 ระดับผู้นำ (Leader) ของภาคอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยมีนายเคนอิจิโระ คูโบะ ประธานกรรมการ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก ดร.วีรีศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

  นายเคนอิจิโระ คูโบะ ประธานกรรมการ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทแคนนอนดำเนินธุรกิจตามปรัชญา “เคียวเซ” หมายถึง การดำรงชีวิตอยู่และการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม” และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่ไปยังสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และมุ่งสู่ Net Zero Emission”

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในชุมชนผ่านโครงการ CSR ต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการ “แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการแปรรูปการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน” ซึ่งนำผักตบชวาที่เป็นปัญหาต่อชุมชน มาแปรรูปด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นเส้นใยธรรมชาติ สามารถนำมาทอเป็นผืนผ้า เสื้อ ผ้าพันคอ กระเป๋า และพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทดแทนพลาสติกได้ เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย สร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดจำนวนผักตบชวาทำให้แหล่งน้ำสะอาดขึ้น ลดการใช้พลาสติก ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน และช่วยสร้างความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  นายเคนอิจิโระ คูโบะ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมทีมงาน บ.แคนนอน ไฮ-เทค ถ่ายภาพร่วมกับรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา)

  นายเคนอิจิโระ คูโบะ ถ่ายภาพที่บูธจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ บ.แคนนอน ไฮ-เทค

  เกี่ยวกับรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards 2022

  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ 2565 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ISB : I-EA-T Sustainable Business) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเน้นการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่สอดคล้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs :Sustainable Development Goals)