[Mac] UFRII LT Printer Driver Ver.1.5.12 (macOS 10.13.6 - macOS 14.2.1)

  12-ม.ค.-2024
  0101203701

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  • imageCLASS LBP112
  • imageCLASS LBP113w
  • imageCLASS LBP151dw
  • imageCLASS LBP6030/ LBP6030B/ LBP6030w
  • imageCLASS LBP6230dn
  • imageCLASS LBP7100Cn
  • imageCLASS LBP7110Cw
  • imageCLASS LBP8100n
  • imageCLASS LBP912
  • imageCLASS LBP913w

  ระบบปฏิบัติการ

  • macOS 14
  • macOS 13
  • macOS 12
  • macOS 11
  • macOS 10.15
  • macOS 10.14
  • macOS 10.13

  เค้าโครง

  If using this driver, the [MF/LBP Network Setup Tool] can be used to configure the initial network connection settings.
  Download the [MF/LBP Network Setup Tool] from the Web site.

  ความต้องการของระบบ

  Supported OS
  macOS 10.13.6 - macOS 14.2.1

  ความระมัดระวัง

  [For customers using LBP7100Cn/LBP7110Cw]
  Customers using the version 01.06 Main Controller must download the latest firmware from the Canon Web site (http://www.canon.com/) and update the firmware.
  Check the Main Controller version with the [User Data List] (press and hold the Go Key on the control panel to print it).

  [For customers using LBP6230dn]
  In order to use Indian Legal paper, it is necessary to update to the latest firmware (v01.06 or later). The latest firmware is available for download from Canon's website.

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  The following instructions show you how to download the compressed files and decompress them.

  1. Click the link. The download will start automatically.
  2. Files are saved on your computer desktop.
  3. Double-click the file to mount the Disk Image.
  4. Double-click the mounted Disk Image.
  5. Double-click the Installer file in the folder. Installation starts automatically.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: mac-UFRIILT-CARPS2LBP-v1512-00.dmg
  2. เวอร์ชันไฟล์: V1.5.12
  3. ขนาดไฟล์: 46023KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ