ความรับผิดชอบต่อสังคม - Canon Thailand

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แคนนอนเชื่อมั่นในจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆอย่างแข็งขันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การให้การสนับสนุนการกีฬา วัฒนธรรมและการสนับสนุนในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว

แคนนอนยึดมั่นในหลักปรัชญา เคียวเซ ที่ว่า "การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม" ดั้งนั้นนโยบายที่แคนนอนปฏิบัติมาโดยตลอดคือการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องสิ่งแวดล้อม

โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมของแคนนอนคือ "พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว"

Earth Hour 2010
แคนนอนสนับสนุนโครงการ Earth Hour : A Global Campaign for the Earth

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ "Earth Hour" ที่รณรงค์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงาน ชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยทางแคนนอนให้การสนับสนุนการพิมพ์ภาพถ่ายที่ใช้ในนิทรรศการ "Witness Shots on Climate Change" การประกวดภาพถ่ายภายใต้ชื่อ "Before and After Landmark Switch off" นอกจากนี้ยังส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานแคนนอนเข้าร่วมกิจกรรมโดยปิดไฟที่บ้านของตนเองในวันที่กำหนด (ปี 2554 คือวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554) โครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานมากมายที่เต็มใจเข้าร่วมโครงการ

"Earth Hour" จัดขึ้นโดย World Wildlife Fund (WWF) เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะในฐานะของบุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจ และชุมชน ในการตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น เพราะเราทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการใช้พลังงานอย่างประหยัด โครงการ Earth Hour ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจในการกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านทางกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ในระดับโลกให้มีการปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับประเทศไทย กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการ Earth Hour มาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มในปี 2551 นอกจากนี้ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และภูเก็ตก็ได้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

แคนนอนสนับสนุนการแสดงหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์)

แคนนอนนำหลักปรัชญา Kyosei ไปปฏิบัติในหลายๆด้านด้วยกัน อาทิ การให้การสนับสนุนต่อการส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยให้การสนับสนุนการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) มาตั้งแต่ต้นปี 2553 โดยแคนนอนได้เล็งเห็นถึงคุณค่า ความงดงาม โดดเด่นของการแสดงหุ่นละครเล็ก จึงมีความตั้งใจในการฟื้นฟูและสืบสานศิลปะของไทยแขนงนี้

การแสดงหุ่นละครเล็กต้องใช้ความประณีตของคนชักหุ่นทั้ง 3 คนในการควบคุมหุ่นให้มีความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องลงตัว และผู้ชมก็จะทึ่งไปกับท่วงท่าร่ายรำอันงดงามของคนชักหุ่น ทั้ง 3 ที่เคลื่อนไหวกันอย่างสอดคล้อง ลงตัว และสวยงาม

แคนนอนอาสา (Canon Volunteer)

พนักงานของแคนนอนจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชนบทอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง โดยกิจกรรมอาสาพัฒนาของชาวแคนนอนมีด้วยกันหลากหลายตั้งแต่การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน และบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนอันจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปจนถึงโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย และการรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเล

โดยการปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองโคน สมุทรสงคราม และปล่อยเต่าทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ ร่วมกันสร้างบ้านดินสำหรับเด็กกำพร้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จังหวัดอุทัยธานี

ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับภูมิภาค