นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ - Canon Thailand

ฉบับที่ : 1
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

พันธกิจของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว:

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  (“เรา” “ต่อเรา “ หรือ ”ของเรา”) เชื่อว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจฉบับนี้ (“ประกาศนโยบายฯ”) ชี้แจงถึงวิธีการที่เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บุคลากร ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) ของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) (เช่น บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ คู่ค้า ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจัดหางาน หรือผู้รับเหมา) (ต่อไปเรียกว่า “คู่ค้าทางธุรกิจ”) และแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บ ใช้ และเปิดเผยโดยเรา เนื่องจากเรามี หรือมีความเป็นได้ที่จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ หรือคู่ค้าซึ่งได้รับบริการจากคุณ มอบหมายให้คุณดำเนินการแทน หรือแต่งตั้งให้คุณเป็นตัวแทน เช่น คู่ค้าทางธุรกิจของเราได้จัดเตรียมสินค้าหรือบริการ (เช่น บริการขนส่ง โฆษณา หรือบริการทางไอที) หรือสื่อสารกับเราเกี่ยวกับธุรกิจของเรา ซึ่งคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว

กรุณาอ่านประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้จนจบ และทบทวนประกาศนโยบายฯ นี้ในกรณีที่มีการปรับปรุง เพื่อให้การเข้าถึงประกาศนโยบายนี้เป็นไปโดยสะดวก คุณสามารถเข้าถึงประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา


1. ขอบเขต: ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณซึ่งสามารถระบุตัวตนของคุณได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว) เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคล : เช่น ชื่อจริง นามสกุล ตำแหน่ง อายุ เพศ วันเกิด รูปถ่าย ข้อมูลบนเอกสารที่แสดงประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น ตำแหน่ง ลักษณะงาน อาชีพ ชื่อตำแหน่งงาน บริษัท และฝ่ายหรือหน่วยงานธุรกิจที่คุณสังกัด ทำงานให้ หรือมีหุ้นอยู่) ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ หรือข้อมูลที่ทางราชการจัดเก็บไว้ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง) ทะเบียนบ้าน จำนวนหุ้นที่ถือ ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นๆ  ที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคล
 2. ข้อมูลติดต่อ : เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ หมายเลขไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 3. ข้อมูลทางการเงิน : หมายเลขบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
 4. ข้อมูลอื่นๆ : ข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลที่คุณให้เราผ่านทางการทำสัญญา การกรอกแบบฟอร์ม หรือแบบสำรวจ ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระหนี้ ข้อมูลความเสี่ยงขององค์กร เอกสารรับรองความเหมาะสม ป้ายทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลใบขับขี่รถยนต์ หรือพาหนะประเภทอื่น
 5. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ : เช่นศาลนา และเชื้อชาติ

กรณีที่คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชื่อและข้อมูลติดต่อของเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน โปรดจัดเตรียมประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)


2. วิธีการ: เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งใด

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลายช่องทาง รวมถึง

 • การเก็บข้อมูลจากคุณโดยตรง (เช่น เมื่อคุณทำธุรกิจกับเรา รวมถึงการลงนามสัญญา การกรอกแบบฟอร์ม การส่งเอกสารที่แสดงประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) หรือข้อเสนอต่างๆ เมื่อมีการติดต่อกับเรา รวมถึงการติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ การติดต่อในการประชุมหรืองานกิจกรรม หรือเมื่อเราติดต่อคุณที่สำนักงานของคุณ)
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะ เมื่อคุณอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ
 • บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ของเรา

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 

เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอ้างอิงหลักกฎหมายเรื่องนิติสัมพันธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหลักอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณี สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การจัดการความสัมพันธ์ : เช่น การวางแผน การดำเนินงาน การจัดการนิติสัมพันธ์ต่อคู่ค้าทางธุรกิจ (เช่น การดำเนินธุรกรรมหรือคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ) การชำระเงิน การดำเนินการทางบัญชี การตรวจสอบ การออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน การขนส่งและส่งมอบสินค้า การให้บริการสนับสนุนต่างๆ
 • การติดต่อสื่อสาร : เช่น การติดต่อ และ/หรือการประสานงานกับคู่ค้าทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า บริการ การอบรมเกี่ยวกับกับสินค้า และโครงการของเรา หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น การตอบสนองต่อข้อสงสัยหรือคำร้องขอ การแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย งานกิจกรรม การเชิญชวนคุณเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรา
 • การเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ : เช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณ และสถานะคู่ค้าทางธุรกิจ การตรวจสอบกิจการ และการดำเนินการในลักษณะอื่นใดที่เป็นการตรวจสอบประวัติเบื้องหลัง หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณหรือคู่ค้าทางธุรกิจ (รวมถึงการตรวจสอบผ่านทางหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายของรัฐ และ/หรือรายชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่ควรเฝ้าระวัง)  การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและคู่ค้าทางธุรกิจ การส่งคำร้องขอสำหรับใบเสนอราคาและการประมูล การทำสัญญากับคุณหรือคู่ค้าทางธุรกิจ
 • การจัดการข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจ : เช่น การเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลรายการ/นามานุกรมของคู่ค้าทางธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การเก็บรักษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาซึ่งอาจอ้างอิงถึงคุณ
 • การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการพัฒนา : เช่น การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจข้อมูล การทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณหรือคู่ค้าทางธุรกิจ การพัฒนา การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและสินค้าบริการ แจ้งให้คุณทราบถึงข่าวสารและสิ่งพิมพ์ที่คุณอาจสนใจ กิจกรรม หรือการเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ
 • ระบบไอทีและการสนับสนุน : เช่น การให้บริการด้านไอทีและบริการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์เบื้องต้น (Helpdesk Support) การสร้างและการเก็บรักษารหัสคู่ค้าและข้อมูลส่วนตัวสำหรับคุณ การจัดการการเข้าถึงระบบต่างๆ ที่คุณ ได้รับอนุญาตจากเรา การลบบัญชีรายชื่อที่ไม่มีความเคลื่อนไหว การสร้างระบบควบคุมธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และเพื่อให้สามารถระบุตัวตนและแก้ปัญหาผ่านทางระบบไอทีของเรา เพื่อให้ระบบของเรามีความปลอดภัย การพัฒนาระบบไอที การปรับใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา
 • ความปลอดภัยและการเฝ้าระวังระบบ : เช่น การรับรอง การเข้าถึงการควบคุม และบันทึกต่างๆ (ถ้ามี) การเฝ้าระวังระบบ อุปกรณ์และอินเตอร์เน็ท การดำเนินการเพื่อให้ให้มั่นใจถึงความปลอดภัยทางไอที การสอบสวน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล :  เช่น การบริหารจัดการภายใน การฝึกอบรม ประสิทธิภาพในการบริการ การรายงาน การส่งเอกสาร หรือการกรอกข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การควบคุม หรือจัดการความเสี่ยง สถิติ  การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผนหรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน การรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ หรือการบริหารและแก้ไขปัญหา
 • การจัดการข้อพิพาท : เช่น การแก้ปัญหาข้อพิพาท การบังคับใช้ข้อตกลงในสัญญา การฟ้องร้อง การใช้สิทธิ หรือการโต้แย้งข้อพิพาททางกฎหมาย การปฏิบัติตามนโยบายภายในและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ หรือคำสั่ง และแนวทางกำกับดูแล การติดต่อประสานงานและการโต้ตอบกับหน่วยงานของรัฐ ศาล อนุญาโตตุลาการ และ
 • การรับรองและการตรวจสอบตัวตนของคุณ

ในกรณีที่คุณไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจำเป็นต้องเก็บตามกฎหมายเพื่อเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อคุณ คุณยอมรับและเข้าใจว่าเหตุดังกล่าวอาจจะทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมบางประเภท เราจะติดต่อคุณเพื่อขอความยินยอมสำหรับกิจกรรมนั้นๆ เป็นการเฉพาะ


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในหัวข้อที่ 3 เช่น บริษัทในเครือของเรา (เช่น Canon Singapore Pte. Ltd.) และคู่ค้าทางธุรกิจรายอื่นๆ บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เรา เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านไอที ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ตัวแทนทำวิจัย ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการด้านการสำรวจข้อมูล ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทโฆษณา สื่อโฆษณา และบริษัทที่ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ การชำระเงิน ระบบการชำระเงิน ตัวแทนและบริษัทที่ให้บริการด้านการทำคำรับรอง ผู้ ให้บริการเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการ ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

ในบางกรณีเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อองค์กรของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ศาล                       หน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ หรือบุคคลอื่นที่เราพิจารณาว่ามีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอก หรือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเพื่อสืบหา ป้องกัน บ่งชี้ถึงการทุจริต หรือเพื่อประเด็นด้านความปลอดภัย


5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกประเทศไทย

เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีกว่าหรือด้อยกว่าประเทศไทย เช่น เมื่อเราต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบคลาวด์ (Cloud Platform) หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือระบบสนับสนุนทางไอที

เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นที่มีระดับความคุ้มครองข้อมูลที่ด้อยกว่าประเทศไทย เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระดับความคุ้มครองนั้นเพียงพอสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถดำเนินการโอนข้อมูลดังกล่าวได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล เช่น เราอาจจะร้องขอคำรับประกันจากบุคคลที่สามว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองในมาตรฐานระดับเดียวกันกับประเทศไทย

ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรามีวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรเมื่อเราโอนข้อมูลดังกล่าวไปนอกประเทศไทย คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ระบุใน หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับติตดต่อเรา”


6. การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้นำข้อมูลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้น


7. สิทธิของคุณ

สิทธิที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของคุณ ซึ่งคุณอาจติดต่อเราเพื่อขอใช้สิทธิเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายและขั้นตอนการจัดการสิทธิของเรา เพื่อจะใช้สิทธิต่างๆ ภายใต้หัวข้อนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ระบุใน หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับติตดต่อเรา”

สิทธิดังกล่าวได้แก่ :

 • สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ทันสมัย ซึ่งการมีข้อมูลที่ทันสมัยของคุณจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ 
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทิ้ง ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้กันทั่วไป และอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้อุปกรณ์เปิดอ่านได้ และสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นได้
 • สิทธิในการปฏิเสธหรือจำกัดไม่ให้เราเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการถอนความยินยอมในเวลาใดๆ สำหรับความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้เพื่อเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คำร้องขอเพื่อใช้สิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีบางกรณีที่เราสามารถปฏิเสธคำร้องขอของคุณได้อย่างสมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นคำสั่งศาล ในกรณีที่เราปฏิเสธคำร้องขอของคุณภายใต้หัวข้อนี้ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบ

ในกรณีที่คุณเชื่อว่าการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นขัดแย้งต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล (ตามแต่กรณี) เราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกรณีที่คุณให้โอกาสเราได้แก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โปรดติดต่อเราก่อนในกรณีดังกล่าว


8. สิทธิของเราในการแก้ไขประกาศนโยบายฯ

เราอาจจะแก้ไขประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้ หรือประกาศนโยบายฯ ฉบับอื่นๆ เป็นครั้งคราว ในกรณีที่แนวการปฏบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุผลหลากหลายตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้จะถูกบังคับใช้ภายหลังจากที่ได้ส่งให้ผู้ประสานงานของคุณผ่านทางอีเมล และ/หรือประกาศใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา กรณีที่การแก้ไขดังกล่าวส่งผลกระทบกับคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในระยะเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมก่อนการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้


9. ข้อมูลสำหรับติดต่อเรา

กรณีที่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกิจกรรมของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่าง เราเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะบริการคุณในด้านข้อมูล คำแนะนำ หรือข้อร้องเรียน

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 • เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 • สำนักงานใหญ่ โทร: 0-2344-9999
 • ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ โทร: 0-2344-9988
 • โทรสาร: 0-2344-9861
 • เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.15 น. - 17.15 น. (ปิดทำการในวันหยุดราชการ)