ข้อกำหนดและเงื่อนไข - Canon Thailand

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


มีผลบังคับใช้ กรกฎาคม 2555

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์แคนนอน") ท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ทั้งหมด ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุเพิ่มเติมในเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดรวมทั้งเงื่อนไข เมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลงในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์แคนนอนย่อมก่อให้เกิด ข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย ดังนั้น ท่านจึงควรเข้ามาตรวจ สอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์แคนนอน
เว็บไซต์แคนนอนและเว็บไซต์อื่นๆ ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้นั้น เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำและดูแลโดยบริษัทในเครือ แคนนอน และ/หรือ บริษัทสาขาของแคนนอน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านเว็บไซต์แคนนอน ท่านต้องยอมรับ และ เข้าใจว่า เว็บไซต์อื่นๆ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้

การบริการทางการสื่อสาร

การบริการทางการสื่อสารหมายถึงการบริการอีเมล์ บริการบัตรอวยพร อัลบั้มรูป และ/หรือการอำนวยความสะดวกทางการสื่อสารอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เมื่อท่านใช้บริการทางการสื่อสารเพื่อโพสข้อเสนอแนะ ส่งหรือรับข้อความหรือข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสม ย่อมหมายถึงท่านยอมรับในการบริการทางการสื่อสาร ซึ่งท่านจะไม่

 • ใช้การบริการทางการสื่อสารเพื่อชี้นำ และ/หรือเผยแพร่การสำรวจ การประกวดแข่งขัน แผนภูมิปิรามิด จดหมายลูกโซ่ อีเมล์ขยะ
  สแปม (spamming) การส่งข้อความซ้ำ หรือ การส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ
 • หมิ่นประมาท ให้ร้าย หลอกลวง ก่อกวน ข่มขู่หรือพฤติกรรมอื่นๆที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล) และอื่นๆ
 • ประกาศ โพส อัพโหลด เผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลต่างๆที่ไม่เหมาะสม ลบหลู่สิ่งที่เคารพสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมิ่นประมาท
  ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • อัพโหลด หรือ เผยแพร่ไฟล์ข้อมูลที่บรรจุรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์หรืออื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า (หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิสาธารณะ) ยกเว้น ท่านจะมีสิทธิแห่ง
  ความเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิควบคุม หรือได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้
 • ใช้ข้อมูลต่างๆรวมถึงรูปภาพหรือภาพถ่ายที่เราจัดให้ผ่านทางบริการต่างๆ ในเจตนาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า
  สิทธิบัตร ความลับทางธุรกิจ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • อัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ผิดกฎหมาย ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของ
  บุคคลอื่น
 • ละเมิดต่อกฎหมาย หรือ กฎข้อบังคับต่างๆ
 • สร้างข้อมูลบุคคลปลอม เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงผู้อื่น หรือ ทำให้ผู้อื่นสับสน

แคนนอนไม่จำเป็นต้องตรวจตรา ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความหรือข้อมูลที่ปรากฏในการบริการการสื่อสาร ดังนั้น แคนนอนขอปฏิเสธการรับผิดและการรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการบริการการสื่อสาร และการกระทใดๆจากการใช้การบริการการสื่อสารของท่าน โดยแคนนอนขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ถูกโพส รวมทั้งมีสิทธิในการแก้ไข หรือปฏิเสธการโพส หรือลบข้อมูล หรือระงับการใช้การบริการการสื่อสารของท่าน ภายใต้ดุลยพินิจของแคนนอนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แคนนอนขอสงวนสิทธิในการเปิดเผลข้อมูลหากเห็นว่ามีความจำเป็นในเชิงของกฎหมาย กฎข้อบังคับ กระบวนการ
ทางกฎหมาย หรือ การร้องขอของรัฐบาล

ข้อมูลที่อัพโหลดสำหรับการบริการการสื่อสารอาจมีการจำกัดการใช้งาน การโพส การทำซ้ำ และ/หรือการเผยแพร่ ซึ่งท่านต้องยอมรับในข้อจำกัดที่กำหนดไว้เมื่อท่านดาวน์โหลดข้อมูล


ความเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์
ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์แคนนอน รวมถึงแค่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ ข้อความเสียง หรือ คลิปวีดีโอ ("เนื้อหา") เป็นของแคนนอน และเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านั้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้การใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของแคนนอน หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า ท่านสามารถชม หรือ ดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยท่านต้องรักษาลิขสิทธิ์ และ เอาใจใส่ถึงความเป็นเจ้าของดังที่ได้ระบุในเนื้อหานี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขเนื้อหาใดๆ หรือ ทำซ้ำ นำเสนอสู่สาธารณชน เผยแพร่ หรือใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทั้งนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์อื่น หรือ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าแคนนอน โลโก้ และ เครื่องหมายบริการที่ปรากฎในเว็บไซต์แคนนอน รวมถึงเครื่องหมายทางการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการต่างๆที่ได้รับอนุญาตจากแคนนอน อิงค์ (Canon INC.) เครื่องหมายที่จดทะเบียน และ ไม่จดทะเบียนของ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด แคนนอน สิงคโปร์ (Canon Singapore Pte. Ltd.) และแคนนอน อิงค์ (Canon Inc.)เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า สัญลักษณ์ของการให้บริการต่างๆ ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ระบุมาข้างต้นทั้งสิ้นท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าและชื่อสินค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแคนนอน หรือ บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ทั้งหมด ("ซอฟต์แวร์") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์แคนนอนล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากแคนนอนทั้งสิ้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำซอฟท์แวร์โดยเด็ดขาด เว้นแต่การทำซ้ำหรือ การเผยแพร่ซ้ำนั้น จะได้รับการอนุญาตเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร แนบไปพร้อมกับซอฟต์แวร์นั้นๆ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงซอฟต์แวร์โดยเด็ดขาด การใช้ซอฟท์แวร์ต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขที่อยู่ในสัญญาที่แนบไปพร้อมกับซอฟต์แวร์เท่านั้น ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ จนกว่าท่านจะได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงในใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว

นอกเหนือจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกันหากท่านใช้งานตามข้อตกลงที่ระบุในใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมกับซอฟต์แวร์เท่านั้น นอกเหนือจากการรับประกันที่ระบุในใบอนุญาต บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขาและผู้ได้รับอนุญาตจากแคนนอนไม่ให้คำรับรอง หรือ การรับประกันในเงื่อนไขและการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รวมถึงการรับประกันทุกอย่างตามที่ระบุไว้ ความสามารถในการจำหน่ายเพื่อการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ชื่อและการไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามขอบเขตอันพึงได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย

การสื่อสารและการนำเสนอ

การสื่อสารของผู้ใช้งาน
นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความหมาย ตามที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลแล้วนั้น ข้อความ หรือ ข้อมูลอื่นๆ หรือการสื่อสารอื่นๆที่ท่านส่ง หรือ โพสที่เว็บไซต์แคนนอน จะไม่ถือเป็นความลับหรือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ("การสื่อสาร") และถือว่าท่านแสดงออกและรับประกันว่า ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้การสื่อสารดังกล่าวจากเจ้าของที่แท้จริงแล้ว

แคนนอนไม่มีส่วนรับผิดชอบในการสื่อสารดังกล่าว แต่เป็นความรับผิดชอบของท่าน ในการตัดสินใจที่จะนำการสื่อสารที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แคนนอนขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอด โพส ประกาศ คัดลอก เปิดเผยทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งผ่าน รวบรวมและอื่นๆ รวมถึงใช้การสื่อสาร รูปภาพ เสียง ข้อความและสิ่งอื่นๆ ในการสื่อสารนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในสื่อทุกประเภททั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น แคนนอนยังสามารถใช้ความคิด ความเห็น วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ของท่านที่อยู่ในการสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต สินค้าทางการตลาดได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายหรือชดใช้ใดๆให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับและเข้าใจว่าแคนนอนไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆ ในการใช้ความคิดหรือข้อมูลต่างๆ ในการสื่อสาร และ ท่านไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากการใช้งานนั้นได้ ท่านไม่สามารถโพส หรือส่งผ่านข้อมูลถึงหรือจากเว็บไซต์แคนนอนได้อย่างผิดกฎหมาย เพื่อความกระจ่าง ท่านรับรู้ตกลงว่าท่านไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆจากแคนนอน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารดังกล่าวนี้ การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีความปลอดภัยแบบสมบูรณ์ การสื่อสารใดๆ ที่ท่านส่งถึงเว็บไซต์แคนนอนอาจถูกอ่าน หรือถูกสกัดโดยผู้อื่น ดังนั้นจึงไม่เกิดข้อผูกมัดหรือพันธะให้แคนนอนต้องรับผิดชอบต่อท่าน ในกรณีอันเกิดจากการที่ท่านส่งการสื่อสารถึงแคนนอน

การนำเสนอของผู้ใช้งาน
แคนนอนไม่จำต้องยอมรับหรือพิจารณาความคิด ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลใดๆรวมถึงความคิดแคมเปญโฆษณาใหม่ๆ กิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าหรือเทคโนโลยี กระบวนการใดๆ จากประชาชนทั่วไป ("การนำเสนอ") ดังนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องส่งการนำเสนอใดๆ ในการสื่อสารผ่านเว็บไซต์แคนนอนหรืออื่นๆ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทแม่และบริษัทสาขา และ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหรือข้อโต้แย้งในกรณีที่สินค้าแคนนอน หรือกลยุทธ์ทางการตลาดอาจคล้ายคลึงกับแนวความคิดที่ได้ท่านนำเสนอมายังแคนนอนแคนนอนไม่ร้องขอการนำเสนอ หรือ ตกลงยอมรับข้อมูลอันเป็นความลับจากผู้อื่นหรือบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทในเครือของแคนนอน เรายอมรับความคิดจากสาธารณะ หากมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อย หรือ เป็นข้อมูลสาธารณะหากไม่มีการจดสิทธิบัตรเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากท่านส่งการนำเสนอใดๆ ที่ไม่ได้มีการจดสิทธิบัตรอย่างถูกต้องหรือไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของแคนนอนโดยทันที และแคนนอนมีสิทธิโดยชอบธรรมในชื่อหรือผลพลอยได้อันพึงมีที่จะเกิดจากการนำเสนอนั้นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม แคนนอนสามารถนำแนวความคิด, ความเห็น, ความคิดสร้างสรรค์, วิธีการ, หรือข้อมูลเทคนิคที่ได้บรรจุอยู่ในการนำเสนอไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ไปใช้ได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่าย และโดยปราศจากการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ท่าน(รวมถึงแต่ไม่จำกัดในการพัฒนา, การผลิต, และผลิตทางการตลาดในการใช้ข้อมูลนั้น) แคนนอนไม่ต้องรับผิดในกรณีใช้หรือเปิดเผยการนำเสนอเช่นว่านั้น หรือ นำเสนอ หรือ สิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกับการนำเสนอของท่านในกิจกรรมต่างๆ ของแคนนอนในอนาคต หากท่านไม่มั่นใจในความหมาย หรือ การตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ กรุณาปรึกษาทนายความของท่าน

ลิงค์เชื่อมโยง

แคนนอนเว็บไซต์อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อความสะดวกและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของท่าน หากท่านเข้าเยี่ยมชมลิงค์เชื่อมโยงนั้น ท่านจะออกจากเว็บไซต์แคนนอน แคนนอนไม่มีสิทธิควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น หรือนโยบายส่วนบุคคลของเว็บเหล่านั้นอาจแตกต่างจากเว็บไซต์แคนนอน เราไม่จำเป็นต้องรับรองหรือเป็นตัวแทนให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นโยบายส่วนบุคคลของแคนนอนไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ท่านจึงควรศึกษานโยบายส่วนบุคคลของบริษัทต่างๆ ก่อนแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การประกวด การแข่งขันและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ

เว็บไซต์แคนนอนอาจมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประกวด การแข่งขันหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ("กิจกรรม") ที่มีการมอบรางวัลหรือต้องการให้ท่านแจ้งข้อมูลต่างๆ ของท่าน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไข ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายส่วนบุคคลของแคนนอน

กฎข้อบังคับสำหรับเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองก่อนที่ท่าน:

 • ส่งอีเมล์หาเว็บไซต์แคนนอนหรือร้องขอให้เราส่งอีเมล์ให้ท่าน
 • ส่งข้อมูลต่างๆ ให้เรา
 • เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ มีการมอบรางวัล

การจัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ

สินค้าและบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์แคนนอนนี้ อาจมีหรือไม่มีจัดจำหน่ายหรือให้บริการภายในประเทศของท่านหรือในท้องถิ่น การอ้างอิงถึงสินค้าและบริการดังกล่าวในเว็บไซต์แคนนอนมิได้มีความหมายหรือรับประกันว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ จะต้องมีจัดจำหน่ายหรือให้บริการทุกเมื่อในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่

ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของแคนนอน รวมถึงการจัดจำหน่ายและการให้บริการ รูปร่างลักษณะ ราคาและข้อมูลจำเพาะอาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่การแสดงถึง การรับประกันหรือสัญญาผูกพันใดของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการต่างๆ แคนนอนจึงขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆในการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การแสดงความคิดเห็นหรือความหมายโดยนัยที่เกี่ยวเนื่องจากความถูกต้องเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

การสละข้อเรียกร้อง

การใช้และการเรียกดูข้อมูลของเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ทั้งนี้ได้มีการให้บริการเว็บไซต์แคนนอน (รวมถึงเนื้อหาหรือฟังก์ชั่นทั้งหมดในเว็บไซต์หรือเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์แคนนอน) ตามสภาพ "ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น" ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตอันพึงได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย แคนนอนไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันใดๆทั้งสิ้น (1) ในความถูกต้องแม่นยำ ความสามารถในการจำหน่ายเพื่อการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือการไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อหาใดๆที่เผยแพร่หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (2) เซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานนี้ ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่อาจแพร่ไวรัส เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านหรือทรัพย์สินอื่น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม เรียกดูข้อมูล ดาวน์โหลดจากหรือใช้เว็บไซต์แคนนอน

ไม่ว่าตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดในความประมาทเลินเล่อของแคนนอน และบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง โฮสติ้ง จัดส่งเว็บไซต์ จะไม่มีส่วนรับผิดต่อบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดขึ้นเอง หรือเป็นกรณีพิเศษเป็นผลจากเหตุการณ์อื่น หรือผลที่ตามมาภายหลัง หรือเป็นข้อยกเว้นซึ่งอาจเกิดจากท่าน ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดและภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ทั้งนี้ รวมถึงการสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์อันดีหรือชื่อเสียงทางธุรกิจการสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ หรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์, หรือใช้เว็บไซต์ของแคนนอน และถึงแม้ว่าแคนนอนได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตามข้อควรจำ : บางอำนาจทางศาลตามกฎหมายอาจจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันที่กำหนดไว้ ดังนั้น ข้อยกเว้นนั้นไม่สามารถนำมาใช้กับท่านได้ โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อจำกัด หรือ ข้อขอบเขตที่เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้เงื่อนไขการรับประกัน แคนนอนยังคงยืนยันว่า ไม่มีความรับผิดชอบ และไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และไม่รับต้องรับผิดกรณีที่ไวรัสทำลายระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือสำหรับเกิดความสูญเสียใดๆ หรือความทุจริตของข้อมูลที่ท่านได้เข้า,ใช้, หรือค้นหาในบริเวณใดๆ ของเว็บไซต์ หรือการดาวโหลดอุปกรณ์, ข้อมูล, ข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ, หรือเสียง จากเว็บไซต์แคนนอนไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม แคนนอนล้วนไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับ ความเสียหาย ความสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสัญญา, ละเมิด, หรืออื่นๆ) เกินจำนวนเงินที่ท่านจ่ายสำหรับการเข้าเว็บไซต์แคนนอน (ถ้ามี)

ราคา

ท่านยอมรับและเข้าใจว่าแคนนอนไม่รับรองความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ หรือความเป็นจริงของราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์ แคนนอนขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาเมื่อใดก็ได้หากเห็นว่าเหมาะสม ราคาขายปลีกที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ใช่ราคาขายจริงตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของแคนนอน เพื่อให้ทราบราคาที่ถูกต้องแน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของแคนนอน

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง ให้แคนนอนและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาต(รวมเรียกว่า "คู่สัญญาที่พึงได้รับค่าเสียหาย") สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาที่พึงได้รับค่าเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียกร้องมาจากการที่ท่านผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข, การรับประกัน, และข้อสัญญาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่านต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่แคนนอนในกรณีที่แคนนอนขอความร่วมมือสำหรับการต่อสู้ข้อเรียกร้องของแคนนอน แคนนอนขอสงวนสิทธิด้วยค่าใช้จ่ายตนเองในเรื่องแก้ต่างแต่เพียงผู้เดียวและควบคุมเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายโดยท่านและท่านต้องไม่ยุติหรือระงับเรื่องพิพาทโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแคนนอน

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของแคนนอนเป็นความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างท่านกับแคนนอนเกี่ยวกับเว็บไซต์แคนนอน หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยประการใด ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อกำหนดอื่นๆ

แคนนอนจัดการเว็บไซต์แคนนอนจากสำนักงานของแคนนอนใน (ไทย/สิงคโปร์) ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์แคนนอนนั้นได้รับการตระเตรียมโดยถูกต้องตามกฎหมายของไทยซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากกฎหมายของประเทศอื่น แคนนอนไม่แสดงตนว่าเว็บไซต์แคนนอนนั้นมีการใช้ภายนอกประเทศไทย หรือเข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศที่มีข้อมูลผิดกฎหมาย หรือข้อจำกัดในการห้ามใช้ ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์แคนนอนจากภายนอกประเทศไทย ท่านจะรับผิดในสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ท่านตกลงว่าการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์แคนนอนนั้นต้องขึ้นสู่ศาลแห่งประเทศไทย เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น