แคนนอนได้รับรางวัล Supplier Engagement Leader Award ระดับสูงสุดจากโครงการของ CDP องค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศสำหรับการประเมินการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ - Canon Thailand

  แคนนอนได้รับรางวัล Supplier Engagement Leader Award ระดับสูงสุด
  จากโครงการของ CDP องค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
  สำหรับการประเมินการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์


  โลโก้ Supplier Engagement Leader ของ CDP ประจำปี 2565

  แคนนอน อิงค์ ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับเลือกจาก CDP[1] ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในสหราชอาณาจักร ให้เป็นผู้นำด้านการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ในการจัดอันดับการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ของ CDP ประจำปี 2565 อันเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของการดำเนินการร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์และแคนนอนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  การให้คะแนนการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์เป็นการรับรู้ว่าแคนนอนทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการสำรวจบริษัทต่างๆ จากทั่วโลก และในจำนวนนี้มีเพียง 8% เท่านั้นที่ได้รับเกียรติสูงสุดสำหรับตำแหน่งผู้นำด้านการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์

  ภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซ (Kyosei) ของแคนนอน ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะบรรลุถึงสังคมที่สมประโยชน์ระหว่างการเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับการใช้ชีวิตควบคู่ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในปี 2551 บริษัทจึงได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Action for Green environmental vision) โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงดัชนีการปล่อย CO2 ตลอดอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยต่อปีที่ 3% ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการลดการปล่อย CO2 ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนของแคนนอนนี้มิได้เป็นเพียงเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้สำหรับองค์กรของตนเองเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของแคนนอนอีกด้วย ทั้งนี้การตรวจสอบและรับประกัน[2] ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งรวมถึงข้อมูลการปล่อย CO2 ของแคนนอนเป็นการดำเนินการจากหน่วยงานบุคคลที่สาม

  นอกจากนี้ แคนนอนยังส่งเสริมกิจกรรมและความคิดริเริ่มเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับซัพพลายเออร์ โดยทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์และมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของแคนนอน ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้มีต้นแบบมาจากหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA)

  แคนนอนตระหนักดีว่าการริเริ่มด้านความยั่งยืนเหล่านี้ได้ส่งผลให้บริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์

  แคนนอนขอให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มในการปล่อย CO2 สุทธิเป็นศูนย์ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์


  [1] ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆ เช่น นักลงทุนสถาบันและบริษัทผู้บริโภครายใหญ่ CDP ยังสนับสนุนระบบที่โลกเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งธุรกิจและเมืองต่างมีการวัด เปิดเผย จัดการ และแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญร่วมกัน ตลอดจนร่วมมือกันจัดหามาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องทรัพยากรน้ำ และการรักษาป่าไม้ ในปี 2565 มีธุรกิจ 18,700 แห่งได้ตอบรับตามคำร้องขอ

  [2] แคนนอนได้รับการรับประกันจากหน่วยงานบุคคลที่สาม Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ : https://global.canon/th/environment/third-party-guarantee.html