การรับประกันสินค้า - Canon Thailand


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด “CMT” รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย CMT และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้า ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านหน้าของบัตรรับประกันนี้
   
 2. การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการแคนนอน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง และค่าภาษีอากรต่างๆ เป็นต้น
   
 3. การรับประกันสินค้า CMT จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ในการนำส่งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกันเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการแคนนอน ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ไม่มีรอยขีดฆ่า ลบ แก้ไข หรือฉีกขาด เว้นแต่ลูกค้าจะได้ลงทะเบียนการรับประกันสินค้าผ่าน https://warranty.th.canon ทั้งนี้ ให้ลูกค้าแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการ มิฉะนั้น CMT ขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับประกัน
    
  • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับหมึก, ผงหมึก, น้ำหมึก, หัวพิมพ์, ตลับ, สแกนเนอร์, แม่พิมพ์ภาพ, กระดาษ, หลอดไฟ, ชุดรีดความร้อน (fixing), อะไหล่ชุดดึงกระดาษ (Roller), ITD, ITB, Oil& Web Roller, Waste Ink, absorber และส่วนประกอบร่วมต่างๆ เช่น กระจกวางต้นฉบับ, หูและสายโทรศัพท์, External cover, Hard& Floppy disk drivers, Interface units, Adapter, Batteries, Charger เป็นต้น
    
  • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่ประกอบเป็นชุดสินค้านั้นๆ
    
  • ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การจัดหาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง
    
  • ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การจัดหาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง
    

หมายเหตุเพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจาก CMT หรือตัวแทนจำหน่ายของ CMT เท่านั้น

ขยายเวลารับประกันสินค้าเพิ่ม

ขยายเวลารับประกันสินค้าเพิ่ม

รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป เฉพาะสินค้าประกันศูนย์แคนนอน (ไทยแลนด์) ในรายการที่กำหนด*
  สามารถเช็ครหัสประกันศูนย์ได้ที่ https://warranty.th.canon/th/warranty-check.html
   
 2. ลงทะเบียนรับประกันสินค้าทางออนไลน์ได้ที่ https://warranty.th.canon/th/ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า 
  (ดูตาม "วันที่ซื้อ" ที่แสดงในเอกสารใบเสร็จหรือที่ระบุบนระบบลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์) จะได้รับสิทธิ์ขยายเวลารับประกันสินค้าเพิ่ม 3 เดือน หรือ 12 เดือน*
   
 3. หากลูกค้าไม่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าทางออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
   
 4. หากมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของแคนนอนถือเป็นที่สิ้นสุด

* รายการสินค้าและระยะเวลาการรับประกันสินค้า

กล้อง

กล้องมิเรอร์เลส (Mirrorless)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน 
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
EOS R3  12 15
EOS R5 12 15
EOS R6 Mark II 12 15
EOS R8 12 15
EOS RP 12 15
EOS R7 12 15
EOS R10 12 15
EOS R50 12 15
EOS R100 12 15

 

กล้องดิจิทัล SLR (DSLR)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
EOS 1DX Mark III 24 27
EOS 5D Mark IV  24 27
EOS 6D Mark II  24 27
EOS 90D  12 15
EOS 200D II  12 15
EOS 1500D  12 15
EOS 3000D 12 15

 

กล้องดิจิทัลคอมแพค (Digital Compact Camera)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
PowerShot G7X Mark III  12 15
PowerShot G7X Mark II 12 15
PowerShot SX70 HS 12 15
PowerShot SX740 HS 12 15
PowerShot ZOOM  12 15
PowerShot V10  12 15
IXUS 285HS  12 15

 

กล้องส่องทางไกล (Binocular)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
BINOCULARS 8X20 IS 24 27
BINOCULARS 10X20 IS 24 27
BINOCULARS 10x30 IS II  24 27
BINOCULARS 10x32 IS  24 27
BINOCULARS 12x36 IS III  24 27
BINOCULARS 15x50IS (All Weather )   24 27
BINOCULARS 18x50IS   24 27
BINOCULARS 10x42L IS (Water Proof)   24 27

 

กล้องควบคุมจากระยะไกล (Remote Camera)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
CR-N100  12 15
CR-N300 12 15
CR-N500 12 15
CR-X300 12 15
CR-N700 12 15

 

กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO camera & Cenima EOS)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
ME20F-SH 24 27
ME200S-SH 24 27
MS-500 24 27
EOS C500 MKII 24 27
EOS C300 MKIII  24 27
EOS C200 (EF) 24 27
EOS C70 24 27
EOS R5C 24 27
XF605 E 24 27
XA 75 24 27
XA 70  24 27
XA 65 24 27
XA 60  24 27
HF G70 24 27

 

เลนส์

เลนส์ RF-S (RF-S  Lenses)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน 
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
RF-S 3.9mm f/3.5 STM 12 24
RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM 12 24
RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 12 24
RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 12 24
RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM 12 24

 

เลนส์ RF (RF  Lenses)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye 12 24
RF 16mm f/2.8 STM 12 24
RF 24mm f/1.8 MACRO IS STM 12 24
RF 28mm f/2.8 STM 12 24
RF 35mm f/1.4L VCM 12 24
RF 35mm f/1.8 Macro IS STM 12 24
RF 50mm f/1.2L USM 12 24
RF 50mm f/1.8 STM 12 24
RF 85mm f/1.2L USM 12 24
RF 85mm f/1.2L USM DS 12 24
RF 85mm f/2 Macro IS STM 12 24
RF 100mm f/2.8L Macro IS USM 12 24
RF 135mm f/1.8L IS USM 12 24
RF 10-20mm f/4 L IS STM 12 24
RF 14-35mm f/4L IS USM 12 24
RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM 12 24
RF 15-35mm f/2.8L IS USM 12 24
RF 24-70mm f/2.8L IS USM 12 24
RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM 12 24
RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z 12 24
RF 24-105mm f/4L IS USM 12 24
RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 12 24
RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM 12 24
RF 28-70mm f/2L USM 12 24
RF 70-200mm f/2.8L IS USM 12 24
RF 70-200mm f/4L IS USM 12 24
RF 100-300mm f2.8L IS USM  12 24
RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM 12 24
RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM 12 24
RF 200-800mm f/6.3-9 IS USM 12 24
RF 400mm f/2.8L IS USM 12 24
RF 600mm f/4L IS USM 12 24
RF 600mm f/11 IS STM 12 24
RF 800mm f/11 STM 12 24
RF 800mm f/5.6L IS USM 12 24
RF 1200mm f/8L IS USM 12 24
Extender RF1.4x 12 24
Extender RF2x 12 24

 

เลนส์ TS-E (TS-E  Lenses)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
TS-E 17mm f/4 L  12 24
TS-E 24mm f3.5 L II   12 24
TS-E 50mm f/2.8L Macro 12 24
TS-E 90mm f/2.8L Macro 12 24

 

เลนส์ EF-S (EF-S Lenses)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM  12 24
EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 12 24
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 12 24
EF-S 24mm f/2.8 STM  12 24

 

เลนส์ EF (EF  Lenses)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
EF 16-35mm f/2.8L III USM 12 24
EF 16-35mm f/4L IS USM 12 24
EF 24-70mm f/2.8L II USM 12 24
EF 24-105mm f/4L IS II USM 12 24
EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM 12 24
EF 70-200mm f/4L IS II USM 12 24
EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM 12 24
EF 75-300mm f/4-5.6 III 12 24
EF 24mm f/1.4 L II USM 12 24
EF 35mm f/1.4L II USM 12 24
EF 50mm f/1.2 L USM 12 24
EF 50mm f/1.4 USM  12 24
EF 50mm f/1.8 STM 12 24
EF 85mm f/1.4L IS USM 12 24
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM  12 24
EF 400mm f/2.8L IS III USM 12 24
EF 600mm f/4L IS III USM 12 24
EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS  II USM 12 24
Extender EF 1.4X III 12 24
Extender EF 2.0X III 12 24

 

เลนส์ Cenima (Cenima  Lenses)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
CN E18-80 T.4.4 EF 24 27
CN E70-200 T.4.4 EF 24 27
CN20x50 IAS H/E1 (EF) 24 27
CN20x50 IAS H/P1 (PL) 24 27
CN7x17 KAS S (EF) 24 27
CN7x17 KAS S (PL) 24 27
CN10x25 IAS S/E1 (EF) 24 27
CN10x25 IAS S/E1 (PL) 24 27
CN8x15 IAS S/E1 (EF) 24 27
CN8x15 IAS S/P1 (PL) 24 27
CN-E14-35mm T1.7 L S (EF) 24 27
CN-E14-35mm T1.7 L SP (PL) 24 27
CN-E31.5-95mm T1.7 L S (EF) 24 27
CN-E31.5-95mm T1.7 L SP (PL) 24 27
CN-E20-50mm T2.4 L F (EF) 24 27
CN-E20-50mm T2.4 L FP (PL) 24 27
CN-E45-135mm T2.4 L F (EF) 24 27
CN-E45-135mm T2.4 L FP (PL) 24 27
CN-E14mm T3.1 L F (EF) 24 27
CN-E20mm T1.5 L F (EF) 24 27
CN-E24mm T1.5 L F (EF) 24 27
CN-E35mm. T1.5 L F (EF) 24 27
CN-E50mm T1.3 L F (EF) 24 27
CN-E85mm T1.3 L F (EF) 24 27
CN-E135mm T2.2 L F (EF) 24 27
CN-R14mm T3.1 L F 24 27
CN-R20mm T1.5 L F 24 27
CN-R24mm T1.5 L F 24 27
CN-R35mm T1.5 L F 24 27
CN-R50mm T1.3 L F 24 27
CN-R85mm T1.3 L F 24 27
CN-R135mm T2.2 L F 24 27
Sumire CN-E14mm T3.1 FP (X) 24 27
Sumire CN-E20mm T1.5 FP (X) 24 27
Sumire CN-E24mm T1.5 FP (X) 24 27
Sumire CN-E35mm. T1.5  FP (X) 24 27
Sumire CN-E50mm T1.3  FP (X) 24 27
Sumire CN-E85mm T1.3 FP (X) 24 27
Sumire CN-E135mm T2.2 FP (X) 24 27

 

อุปกรณ์เสริม

รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน 
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
SPEEDLITE EL-1 12 15
SPEEDLITE EL-5 12 15
SPEEDLITE EL-10 12 15
SPEEDLITE EL-100 12 15
SPEEDLITE 430EX III-RT 12 15
SPEEDLITE 430EX III 12 15
MR-14EX II Macro Ring Lite 12 15
MT-26EX-RT MACRO TWIN LITE 12 15
WFT-E9A Wireless File Transmitter 12 15
WFT-E7A II Wireless File Transmitter  12 15
WFT-R10 Wireless File Transmitter 12 15
ST-E10 SPEEDLITE TRANSMITTER  12 15
ST-E3-RT (VER 2) SPEEDLITE TRANSMITTER  12 15
GP-E2 (GPS Receiver) 12 15
POWER ZOOM ADAPTER PZ-E2 12 15
BG-R10 Battery Grip 12 15
BG-E21 Battery Grip 12 15
BG-E20 Battery Grip 12 15
BG-E18 Battery Grip 12 15
BG-E14 Battery Grip 12 15
DM-E1D EXTERNAL MICROPHONE ** 12 15
DM-E1 MICROPHONE 12 15
RC-IP100 Remote 12 15
RC-IP1000 Remote 12 15

** DM-E1D EXTERNAL MICROPHONE เป็นสินค้าที่ไม่มีรหัสสินค้า โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ขยายเวลารับประกันสินค้า เมื่อเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการแคนนอน        

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพา (SELPHY)
รุ่นสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ปกติ (เดือน)
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน 
ขยายเวลารับประกันเป็น (เดือน)
SELPHY CP1500 12 15
SQUARE QX10 12 15

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าประกันศูนย์แคนนอนในประเทศ

 • เจเจโฟโต้เซ็นเตอร์ (JJ Photo) ขอนแก่น : ติดต่อสอบถาม 043-243673
 • เจียคัลเลอร์แลป (JIA) หาดใหญ่ : ติดต่อสอบถาม 074-246808
 • ซูมคาเมร่า (Zoom Camera) : ติดต่อสอบถาม 02-0989555
 • ดิจิตอลทูโฮม (Digital2HOME) : ติดต่อสอบถาม 02-8607702
 • บิ๊กคาเมร่า (Big Camera) : ติดต่อสอบถาม 02-8099960
 • อีซีมอลล์ (EC Mall) : ติดต่อสอบถาม 02-1054141
 • โฟโต้ไฟล์ (FotoFile) : ติดต่อสอบถาม 097-175-6000
 • โฟโต้บัค (Photo Bug) เชียงใหม่ : ติดต่อสอบถาม 053-287148
 • เวิลด์คาเมร่า (World Camera) : ติดต่อสอบถาม 086-3427836
 • อีสบอนด์ (Eastbourne) : ติดต่อสอบถาม 02-6340044

เครื่องนี้รับประกัน 2 ปี *

เงื่อนไข EOS R
 1. ให้สิทธิ์ครอบคลุมย้อนหลังสำหรับลูกค้าที่ซื้อกล้องรุ่น EOS R ทั้ง 3 ชุดคิด ได้แก่ EOS R (body), EOS R Kit RF 24-105 f/4L IS USM และ EOS R Kit RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป เฉพาะสินค้าประกันศูนย์แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
   
 2. กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 14 มีนาคม 2562 แล้วทำการลงทะเบียนบนระบบ online เรียบร้อยแล้ว ทางทีมที่ดูแลโปรเจคจะส่ง E-mail กลับไปยังลูกค้าเพื่อให้คลิกยืนยันการรับสิทธิ์เพิ่มประกันเป็น 2 ปี ทั้งนี้ต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562
   
 3. กรณีลูกค้าเก่าที่ลงทะเบียนด้วย Hotmail อาจจะเกิดปัญหาเรื่องไม่รับ e-mail จากทางเรา เนื่องจากเป็นที่ระบบการรับ-ส่งของ Hotmail เอง ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการคลิกยืนยันสิทธ์ได้ที่  canon@eventwhenwhere.com  หรือโทร 082-058-0880
   
 4. กรณีลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 14 มี.ค. 2562 แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียน ลูกค้าต้องแสดงเอกสารใบเสร็จที่ระบุวันที่ซื้อ ชื่อร้านค้า รหัสสินค้า และรุ่นกล้องอย่างชัดเจน*
  (* ในกรณีที่ระบบไม่ให้ผ่าน)
   
 5. ลูกค้าที่ลงทะเบียนกล้องรุ่น EOS R ทั้ง 3 ชุดคิด ได้แก่ EOS R (body), EOS R Kit RF 24-105 f/4L IS USM และ EOS R Kit RF 24-105 f/4-7.1 IS STM 
  ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป จะได้รับประกันเป็น 2 ปีทันที

เงื่อนไข DSLR
 1. กรณีลูกค้าที่ซื้อกล้อง EOS 1DX Mark II, EOS 1DX Mark III, EOS 5D Mark IV และ EOS 6D Mark II ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ต.ค. 2561 ต้องดำเนินการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขยายเวลารับประกันจาก 1 ปีเป็น 2 ปี ให้เสร็จสิ้นภายวันในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เวลา 23.59 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับโปรโมชั่นขยายเวลารับประกันสินค้าเป็น 2 ปี
   
 2. กรณีลูกค้าที่ซื้อกล้อง EOS 1DX Mark II, EOS 1DX Mark III, EOS 5D Mark IV และ EOS 6D Mark II ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป และทำการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://warranty.th.canon จะได้รับการรับประกันสินค้าเป็น 2 ปีทันที

 

หมายเหตุ : การส่ง e-mail ไปยังลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว ทางเราจะส่งประมาณ 50 – 60 รายชื่อต่อวัน เพื่อไม่ให้เป็น e-mail ขยะ ซึ่งคาดว่าจะส่งครบภายใน 30 มีนาคม หากหลังจากนี้ถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับ e-mail สามารถแจ้งเรื่องมาที่ canon@eventwhenwhere.com  หรือโทร 082-058-0880 เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ

 

กล้องดิจิตอลมิเรอร์เลส (Mirrorless)

ชื่อรุ่นสินค้า ระยะเวลา
รับประกันสินค้า
ชื่อรุ่นสินค้า ระยะเวลา
รับประกันสินค้า
EOS R3 (Body) 1 ปี EOS RP (Body) 1 ปี
EOS R5 w/RF24-105mm f/4L IS USM 1 ปี EOS R7 w/RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี
EOS R5 (Body) 1 ปี EOS R7 (Body) 1 ปี
EOS R6 Mark II w/RF24-105mm f/4-7.1 IS STM 1 ปี EOS R10 w/RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี
EOS R6 Mark II (Body) 1 ปี EOS R10 w/RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 1 ปี
EOS R6 w/RF24-105mm f/4L IS USM 1 ปี EOS R50 w/RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM
& RF-S55-210mm f/5-7.1 IS STM
1 ปี
EOS R6 w/RF24-105mm f/4-7.1 IS STM 1 ปี EOS R50 w/RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 1 ปี
EOS R6 (Body) 1 ปี EOS R100 w/RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 1 ปี
EOS Ra (Body) 2 ปี EOS M6 Mark II w/EF-M 18-150mm f/3.5-5.6 IS STM 1 ปี
EOS R w/RF24-105mm f/4L IS USM 2 ปี EOS M6 Mark II w/EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี
EOS R w/RF24-105mm f/4-7.1 IS STM 2 ปี EOS M50 Mark II w/EF-M 15-45mm
& EF-M 55-200mm
1 ปี
EOS R (Body) 1 ปี EOS M50 Mark II w/EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี
EOS R8 w/RF24-50mm f/4.5-6.3 IS STM 1 ปี EOS M50 w/EF-M 15-45mm & EF-M 55-200mm 1 ปี
EOS R8 (Body) 1 ปี EOS M50 w/EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี
EOS RP w/RF24-105mm f/4-7.1 IS STM 1 ปี EOS M200 w/EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี

 

กล้องดิจิตอล SLR (DSLR)

ชื่อรุ่นสินค้า ระยะเวลา
รับประกันสินค้า
ชื่อรุ่นสินค้า ระยะเวลา
รับประกันสินค้า
EOS-1D X Mark III 2 ปี EOS 80D (Body) 1 ปี
EOS 5D Mark IV (Body) 2 ปี EOS 80D w/EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 1 ปี
EOS 5D Mark IV w/EF 24-105mm f/4L IS II USM 2 ปี EOS 80D w/EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 1 ปี
EOS 5D Mark IV w/EF 24-70mm f/4L IS USM 2 ปี EOS 850D w/EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 1 ปี
EOS 6D Mark II (Body) 2 ปี EOS 800D w/EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 1 ปี
EOS 6D Mark II w/EF 24-105mm f/4L IS II USM 2 ปี EOS 800D w/EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 1 ปี
EOS 6D Mark II w/EF 24-70mm f/4L IS USM 2 ปี EOS 200D II w/EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 1 ปี
EOS 90D (Body) 1 ปี EOS 1500D w/EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II 1 ปี
EOS 90D w/EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 1 ปี EOS 3000D w/EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III 1 ปี
EOS 90D w/EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 1 ปี    

 

Canon Asia Traveller Protection Programme (ATPP)

The New Canon Camera Protection Scheme for Overseas Travelling

Discover how the Canon Asia Traveller Protection Programme can help you.