Canon ECOLISM ผลิตภัณฑ์แคนนอนใส่ใจสิ่งแวดล้อม - Canon Thailand

                    

ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอนคือการสร้างสีเขียวให้กับโลก ยิ่งใช้ก็ยิ่งรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสให้แรงงานไทย

เริ่มต้นจากเรา เพื่อสังคมไทย และเพื่อโลกสีเขียว

เพียงคุณเปลี่ยน..มาเป็นส่วนหนึ่งของ Canon ECOLISM ก็มีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็งไปด้วยกัน