สาส์นจากผู้บริหาร ว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยง - Canon Thailand

สาส์นจากผู้บริหาร ว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดมั่นในพันธกิจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดกรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลการะทบต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท ด้วยการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

 1. ความสำคัญและเป้าประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
  บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและกำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ทั้งที่สามารถคาดการณ์และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การวางแผนและการคลี่คลายถานการณ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สำเร็จลุล่วงได้
 2. ระบบการจัดการความเสี่ยง
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง อันประกอบด้วย
  (ก.) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  (ข.) การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
  (ค.) การพิจารณาระบุความเสี่ยง
  (ง.) กระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง
  (จ.) การประเมินและการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
  (ฉ.) การให้ข้อมูลและความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
  (ช.) การจัดการวิกฤตการณ์
 3. การปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  ธุรกิจ กฏระเบียบ สิ่งแวดล้อม และสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่แวดล้อมบริษัทฯ มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง
 4. การตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  บริษัทฯ จะปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบระบบดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของบริษัทฯนายฮิโรชิ โยโกตะ
ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

อัพเดทครั้งแรกวันที่ 7 เมษายน 2564, อัพเดทล่าสุดวันที่ 7 เมษายน 2564