MG2100 series MP Driver Ver. 1.02 (Windows 10/10 x64/8.1/8.1 x64/8/8 x64/7/7 x64/Vista/Vista64/XP)

  22-ก.ค.-2015
  0100382301

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  ระบบปฏิบัติการ

  • Windows 10 (x64)
  • Windows 10
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8.1
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 8
  • Windows 7 (x64)
  • Windows 7
  • Windows Vista (x64)
  • Windows Vista
  • Windows XP

  เค้าโครง

  This file is a driver for Canon IJ multifunction printers.

  ประวัติการอัพเดท

  [Ver.1.02]
  - Windows 10 has been added as a supported OS.

  - Windows 8.1 has been added as a supported OS.

  - The Catalog File signed by Microsoft has been updated.

  [Ver.1.01a]
  - Windows 8 has been added as a supported OS.

  ความต้องการของระบบ

  Windows 10 (32bit)
  Windows 10 (64bit)
  Windows 8.1(32bit)
  Windows 8.1(64bit)
  Windows 8(32bit)
  Windows 8(64bit)
  Windows 7(32bit)
  Windows 7(64bit)
  Windows Vista(32bit)
  Windows Vista(64bit)
  Windows XP SP2 or later

  ความระมัดระวัง

  Printer Driver:
  1.[Windows 10]
  Some of the settings (such as borderless printing) in the OS standard print settings screen are not valid. the settings in the Printer printing Preferences window are valid. Make settings in Printer printing Preferences when necessary.

  2.[Windows 10]
  Layout printing from the OS standard print settings screen may not be performed as expected in Some instances.
  In such cases, open the Printer Printing Preferences window and change the paper size accordingly.

  3.With Internet Explorer 11, a web site containing Japanese may not be printed properly. In Windows Update, update the OS and Internet Explorer to the latest version.

  Scanner Driver:
  1.If the OS is upgraded with the scanner driver remained installed, scanning by pressing the SCAN button on the Printer may not be performed After the upgrade. in such cases, re-install the scanner driver.

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  Download / Installation Procedures
  1. Click the link, select [ Save ], specify "Save As", then click [ Save ] to download the file.
  Memo :
  If you select [ Run ] ( or [ Open ] ) instead of [ Save ], the file will be automatically installed after it is saved.
  2. The downloaded file will be saved in the specified place in the self-extracting form ( .exe format ).
  3. Double-click the downloaded EXE file to decompress it, then installation will start automatically.


  Uninstall Procedures
  If needed, you can uninstall this program using the Control Panel.

  Note :
  The steps below are for Windows 7. This procedure may be different for other OSes.

  1. On the Start menu, click Control Panel, and then, under Programs click Uninstall a Program.
  2. A page will open with a list of installed programs. Double click on the program that you want to uninstall.
  3. Click "Yes" then "OK", this will complete the uninstallation process.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: mp68-win-mg2100-1_02-ea24.exe
  2. เวอร์ชันไฟล์: 1.02
  3. ขนาดไฟล์: 21616KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ