PRO-100 series XPS Printer Driver Ver.5.87 (Windows)

  15-ต.ค.-2021
  0100453001

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  ระบบปฏิบัติการ

  • Windows 11
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 10
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8.1
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 8
  • Windows 7 (x64)
  • Windows 7
  • Windows Vista (x64)
  • Windows Vista

  เค้าโครง

  This file is a printer driver for Canon IJ printers. XPS printer drivers support 16-bpc printing, which enables more smooth gradation printing than the current drivers (8-bpc printing).

  ประวัติการอัพเดท

  [Ver.5.87]
  1.Windows 11 has been added as a supported OS.
  2.The following new media have been added to [Media Type].
  - Photo Paper Pro Crystal Grade
  - Premium Fine Art Rough

  [Ver.5.86]
  1.The following new media have been added to [Media Type].
  - Photo Paper Plus Glossy II A
  - Glossy Photo Paper A

  [Ver.5.85a]
  - Windows 10 has been added as a supported OS.
  - The internal modules have been updated.

  [Ver.5.85]
  - 11"x17" (Art Paper Margin 30) has been added to [Paper Size].

  [Ver.5.75]
  1.The following new media have been added to [Media Type].
  - Matte Photo Paper N

  [Ver.5.70]
  1.Windows 8.1 has been added as a supported OS.
  2.The following new media have been added to [Media Type].
  <for PRO-100>
  - Photo Paper Pro Platinum N
  - Photo Paper Pro Premium Matte
  - Glossy Photo Paper

  [Ver.5.62a]
  - Windows 8 has been added as a supported OS.

  ความต้องการของระบบ

  Windows 11
  Windows 10 (32bit)
  Windows 10 (64bit)
  Windows 8.1(32bit)
  Windows 8.1(64bit)
  Windows 8(32bit)
  Windows 8(64bit)
  Windows 7(32bit)
  Windows 7(64bit)
  Windows Vista SP1 or later(32bit)
  Windows Vista SP1 or later(64bit)

  ความระมัดระวัง

  1.[Windows 10/11]
  Some of the settings (such as borderless printing) in the OS standard print settings screen are not valid. the settings in the Printer printing Preferences window are valid. Make settings in Printer printing Preferences when necessary.

  2.[Windows 10/11]
  Layout printing from the OS standard print settings screen may not be performed as expected in Some instances.
  In such cases, open the Printer Printing Preferences window and change the paper size accordingly.

  3.Phenomenon:
  - The IJ Preview does not work if Microsoft .NET Framework is not installed in PC.

  Solution:
  - Download and install Microsoft .NET Framework Client Profile from Microsoft web site.

  4.[Notice for installation]
  - Only when The current printer driver is already installed, The XPS printer driver can be installed.

  5.[Notice for uninstallation]
  - No uninstaller for The XPS printer drivers.
  - At The same time as The uninstaller of The printer driver is executed, The XPS printer driver will be uninstalled.

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  Download / Installation Procedures
  1. Click the link, select [ Save ], specify "Save As", then click [ Save ] to download the file.
  Memo :
  If you select [ Run ] ( or [ Open ] ) instead of [ Save ], the file will be automatically installed after it is saved.
  2. The downloaded file will be saved in the specified place in the self-extracting form ( .exe format ).
  3. Double-click the downloaded EXE file to decompress it, then installation will start automatically.


  Note:
  A message may be displayed during the installation depending on the OS you are using, but continue the installation.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: xp68-win-pro_100-5_87-ea32_2.exe
  2. เวอร์ชันไฟล์: 5.87
  3. ขนาดไฟล์: 31015KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ