iPF9410 imagePROGRAF Printer Driver Ver.4.60 for Windows x64

  18-ต.ค.-2021
  0100524601

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  ระบบปฏิบัติการ

  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019 (x64)
  • Windows Server 2016 (x64)
  • Windows Server 2012 R2 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • Windows Server 2008 R2 (x64)
  • Windows Server 2008 (x64)
  • Windows Server 2003 R2 (x64)
  • Windows Server 2003 (x64)
  • Windows 11
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 7 (x64)
  • Windows Vista (x64)

  เค้าโครง

  iPF9410 image PROGRAF PRINTER DRIVER is the software that prints from 64-bit English Windows' application to Canon imagePROGRAF iPF9410.

  ความต้องการของระบบ

  The following hardware and software are recommended for this printer driver:

  Software:
  Windows 11
  Windows 10 (64bit)
  Windows 8.1 (64bit)
  Windows 8 (64bit)
  Windows 7 (64bit)
  Windows Vista (64bit)

  Windows Server 2022
  Windows Server 2019 (64bit)
  Windows Server 2016 (64bit)
  Windows Server 2012 R2 (64bit)
  Windows Server 2012 (64bit)
  Windows Server 2008 R2 (64bit)
  Windows Server 2008 (64bit)
  Windows Server 2003 R2 Standard (64bit) /Enterprise (64bit)
  Windows Server 2003 Standard (64bit) /Enterprise (64bit)

  (Note)
  - Not available on 32-bit version of Windows.
  - For the Windows OS, use the latest version of Service Pack.

  Recommended operating environment
  CPU: Intel Pentium 4 or better
  Memory: 1 GB of RAM or more
  Available disk space: 20 GB (for B0 output)

  ความระมัดระวัง

  Note the following limitations when installing.
  - In order to install the printer driver, you must log into the system as an Administrator.

  - Before installing this software, be sure to check the following.
  1. Close any application software running on your computer.
  2. If a document is being printed, either stop printing or wait for printing to end.
  3. Close all printer driver dialog boxes.


  - After installing this software, install Media Confuguration Tool, and run it to add the media information.

  - We recommend that you upgrade the firmware of the printer to the latest version.

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  1. Download the file of the printer driver.
  2. As the downloaded file was compressed, double click to decompress it.
  3. Click [setup.exe.] in the created folder, execute the installation.
  Follow the instruction of the screen after starting installation.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: iPF9410-Drv-Win64-460.exe
  2. เวอร์ชันไฟล์: 4.60
  3. ขนาดไฟล์: 77568KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ