MF Printer Driver & Utilities for Mac V10.11.11 [macOS 10.13.6 - macOS 14.2.1]

  12-ม.ค.-2024
  0101202001

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  • FAX-L170
  • imageCLASS D1150
  • imageCLASS D1350
  • imageCLASS D520
  • imageCLASS MF112
  • imageCLASS MF113w
  • imageCLASS MF211
  • imageCLASS MF212w
  • imageCLASS MF215
  • imageCLASS MF216n
  • imageCLASS MF217w
  • imageCLASS MF221d
  • imageCLASS MF226dn
  • imageCLASS MF229dw
  • imageCLASS MF232w
  • imageCLASS MF235
  • imageCLASS MF236n
  • imageCLASS MF237w
  • imageCLASS MF241d
  • imageCLASS MF244dw
  • imageCLASS MF246dn
  • imageCLASS MF249dw
  • imageCLASS MF261d
  • imageCLASS MF264dw
  • imageCLASS MF266dn
  • imageCLASS MF267dw
  • imageCLASS MF269dw
  • imageCLASS MF3010
  • imageCLASS MF416dw
  • imageCLASS MF419dw
  • imageCLASS MF426dw
  • imageCLASS MF429x
  • imageCLASS MF4412
  • imageCLASS MF4420w
  • imageCLASS MF4450
  • imageCLASS MF4550d
  • imageCLASS MF4570dn/ MF4570dw
  • imageCLASS MF4580dn/ MF4580dw
  • imageCLASS MF4720w
  • imageCLASS MF4750
  • imageCLASS MF4770n
  • imageCLASS MF4820d
  • imageCLASS MF4870dn
  • imageCLASS MF4890dw
  • imageCLASS MF515x
  • imageCLASS MF525x
  • imageCLASS MF5870dn
  • imageCLASS MF5980dw
  • imageCLASS MF6180dw
  • imageCLASS MF621Cn
  • imageCLASS MF628Cw
  • imageCLASS MF631Cn
  • imageCLASS MF632Cdw
  • imageCLASS MF633Cdw
  • imageCLASS MF635Cx
  • imageCLASS MF729Cdw
  • imageCLASS MF729Cx
  • imageCLASS MF735Cx
  • imageCLASS MF8010Cn
  • imageCLASS MF8030Cn
  • imageCLASS MF8050Cn
  • imageCLASS MF8080Cw
  • imageCLASS MF8210Cn
  • imageCLASS MF8280Cw
  • imageCLASS MF8350Cdn
  • imageCLASS MF8360Cdn
  • imageCLASS MF8380Cdw
  • imageCLASS MF8580Cdw
  • imageCLASS MF912
  • imageCLASS MF913w

  ระบบปฏิบัติการ

  • macOS 14
  • macOS 13
  • macOS 12
  • macOS 11
  • macOS 10.15
  • macOS 10.14
  • macOS 10.13

  ความต้องการของระบบ

  Supported OS
  macOS 10.13.6 - macOS 14.2.1

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  The following instructions show you how to download the compressed files and decompress them.

  1. Click the link. The download will start automatically.
  2. Files are saved on your computer desktop.
  3. Double-click the file to mount the Disk Image.
  4. Double-click the mounted Disk Image.
  5. Double-click the Installer file in the folder. Installation starts automatically.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: mac-mf-v101111-00.dmg
  2. เวอร์ชันไฟล์: V10.11.11
  3. ขนาดไฟล์: 37532KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ