แคนนอนได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก - Canon Thailand

    แคนนอนได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด ได้ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) ของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network : TCNN) ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

    องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization : CALO) เป็นองค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรผ่านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของความตกลงปารีสและได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ มาตรฐานสากลที่เทียบเท่า โดยเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN) เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคส่วนต่างๆ ทั้งให้การสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนผลักดันนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการลดการคาร์บอนและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน