แคนนอน เดินหน้าร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรมจิตอาสา "Canon Volunteer" ครั้งที่ 37 ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน 1000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปู ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ. สมุทรสงคราม - Canon Thailand

  แคนนอน เดินหน้าร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยอย่างต่อเนื่อง
  กับกิจกรรมจิตอาสา "Canon Volunteer" ครั้งที่ 37

  ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน 1000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปู ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ. สมุทรสงคราม

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 37 โดยมีนายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR นำพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทยและบริษัทพันธมิตรทั้งสิ้น 85 คน ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปูทะเล เก็บขยะย่อยสลายยากในบริเวณพื้นที่ และนำไม้พาเลทที่เหลือใช้จากกระบวนการขนส่งสินค้ามาแปรรูปเป็นโต๊ะเพื่อมอบให้แก่ศูนย์ฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืน

  นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "Canon Volunteer เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 37 นี้ เรารับทราบว่าป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงครามต้องการความช่วยเหลืออย่างมากหลังจากที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการบุกรุกผืนป่าชายเลนในอดีต เราจึงอาสาเข้าช่วยฟื้นฟูผืนป่าชายเลนแห่งนี้ให้กลับมาสมบูรณ์ ได้แก่ การปลูกต้นโกงกางและต้นแสมจำนวน 1,000 ต้น เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารให้สัตว์น้ำ เป็นการป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 13,750 ตัน นอกจากนี้ทางแคนนอนยังมีการปล่อยพันธุ์ปูทะเล 360 ตัว เพราะปูสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน หากดิน น้ำ และพืชพรรณมีความสมดุล เราจะพบปูทะเลมากมาย อีกทั้งปูทะเลยังมีบทบาทช่วยให้เกิดการไหลเวียนของสารอาหารในดินและการไหลเวียนของออกซิเจนระหว่างดินกับอากาศซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก ขวดแก้ว โฟมในพื้นที่รวม 93 กิโลกรัม เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และช่วยกันนำไม้พาเลทที่เหลือใช้จากกระบวนการขนส่งสินค้าจำนวน 144 กิโลกรัมมาหมุนเวียนแปรรูปใหม่ให้กลายเป็นโต๊ะไม้ จำนวน 12 ตัว เพื่อมอบให้ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนนำใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป”

  ป่าชายเลน อ.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เป็นแหล่งรวมพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งสัตว์บกสัตว์ปีกและสัตว์น้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและยังเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชน “ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ส่วนราชการ และภาคเอกชนที่คอยกระตุ้นจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปลูกป่าชายเลนด้วยพระองค์เองหลายครั้ง” นายพงษ์เทพ กล่าวทิ้งท้าย

  แคนนอนหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลให้แก่สัตว์น้ำ และช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแคนนอนในการสร้างความตระหนักรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปรัชญาเคียวเซของบริษัทที่มุ่งเน้น ‘การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม’