Warranty Terms and Conditions - Canon Thailand

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด “CMT” รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย CMT และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้า ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านหน้าของบัตรรับประกันนี้
 2. การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการแคนนอน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น
 3. การรับประกันสินค้า CMT จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  3.1 ในการนำส่งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกันเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการแคนนอน ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ไม่มีรอยขีดฆ่า ลบ แก้ไข หรือฉีกขาด เว้นแต่ลูกค้าจะได้ลงทะเบียนการรับประกันสินค้าผ่าน https://warranty.th.canon ทั้งนี้ ให้ลูกค้าแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการ มิฉะนั้น CMT ขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับประกัน
  3.2 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับหมึก, ผงหมึก, น้ำหมึก, หัวพิมพ์, ตลับ, สแกนเนอร์, แม่พิมพ์ภาพ, กระดาษ, หลอดไฟ, ชุดรีดความร้อน (fixing), อะไหล่ชุดดึงกระดาษ (Roller), ITD, ITB, Oil& Web Roller, Waste Ink, absorber และส่วนประกอบร่วมต่างๆ เช่น กระจกวางต้นฉบับ, หูและสายโทรศัพท์, External cover, Hard& Floppy disk drivers, Interface units, Adapter, Batteries, Charger เป็นต้น
  3.3 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่ประกอบเป็นชุดสินค้านั้นๆ
  3.4 ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การจัดหาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง
  3.5 การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า

  หมายเหตุ : เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจาก CMT หรือตัวแทนจำหน่ายของ CMT เท่านั้น


เงื่อนไข EOS R
 1. ให้สิทธิ์ครอบคลุมย้อนหลังสำหรับลูกค้าที่ซื้อกล้องรุ่น EOS R ทั้ง 3 ชุดคิด ได้แก่ EOS R (body), EOS R Kit RF 24-105 f/4L IS USM และ EOS R Kit RF 24-105 f/4-7.1 IS STM ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป เฉพาะสินค้าประกันศูนย์แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
 2. กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 14 มีนาคม 2562 แล้วทำการลงทะเบียนบนระบบ online เรียบร้อยแล้ว ทางทีมที่ดูแลโปรเจคจะส่ง E-mail กลับไปยังลูกค้าเพื่อให้คลิกยืนยันการรับสิทธิ์เพิ่มประกันเป็น 2 ปี ทั้งนี้ต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562
 3. กรณีลูกค้าเก่าที่ลงทะเบียนด้วย Hotmail อาจจะเกิดปัญหาเรื่องไม่รับ e-mail จากทางเรา เนื่องจากเป็นที่ระบบการรับ-ส่งของ Hotmail เอง ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการคลิกยืนยันสิทธ์ได้ที่ canon@eventwhenwhere.com หรือโทร 082-0580880
 4. กรณีลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 14 มี.ค.62 แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียน ลูกค้าต้องแสดงเอกสารใบเสร็จที่ระบุวันที่ซื้อ ชื่อร้านค้า รหัสสินค้า และรุ่นกล้องอย่างชัดเจน* (* ในกรณีที่ระบบไม่ให้ผ่าน)
 5. ลูกค้าที่ลงทะเบียนกล้องรุ่น EOS R ทั้ง 3 ชุดคิด ได้แก่ EOS R (body), EOS R Kit RF 24-105 f/4L IS USM และ EOS R Kit RF 24-105 f/4-7.1 IS STM ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป จะได้รับประกันเป็น 2 ปีทันที
เงื่อนไข DSLR
 1. กรณีลูกค้าที่ซื้อกล้อง EOS 1DX Mark II, EOS 1DX Mark III, EOS 5D Mark IV และ EOS 6D Mark II ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ต.ค. 2561 ต้องดำเนินการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขยายเวลารับประกันจาก 1 ปีเป็น 2 ปี ให้เสร็จสิ้นภายวันในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เวลา 23.59 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับโปรโมชั่นขยายเวลารับประกันสินค้าเป็น 2 ปี
 2. กรณีลูกค้าที่ซื้อกล้อง EOS 1DX Mark II, EOS 1DX Mark III, EOS 5D Mark IV และ EOS 6D Mark II ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป และทำการลงทะเบียนทางเวปไซต์ https://warranty.th.canonจะได้รับการรับประกันสินค้าเป็น 2 ปีทันที
หมายเหตุ: การส่ง e-mail ไปยังลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว ทางเราจะส่งประมาณ 50 – 60 รายชื่อต่อวัน เพื่อไม่ให้เป็น e-mail ขยะ ซึ่งคาดว่าจะส่งครบภายใน 30 มีนาคม หากหลังจากนี้ถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับ e-mail สามารถแจ้งเรื่องมาที่ canon@eventwhenwhere.com หรือโทร 082-0580880 เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ

กล้องดิจิตอลมิเรอร์เลสฟูลเฟรม (Mirrorless Full-frame) กล้องดิจิตอล SLR ฟูลเฟรม (DSLR Full-frame)
ชื่อรุ่นสินค้า ระยะเวลารับประกันสินค้า ชื่อรุ่นสินค้า ระยะเวลารับประกันสินค้า
EOS R5 (Body) 1 ปี EOS 1DX Mark III (Body) 2 ปี
EOS R5 w/RF24-105mm f/4L IS USM 1 ปี EOS 5D Mark IV (Body) 2 ปี
EOS R6 (Body) 1 ปี EOS 5D Mark IV w/EF 24-105mm f/4L IS II USM 2 ปี
EOS R6 w/RF24-105mm f/4-7.1 IS STM 1 ปี EOS 5D Mark IV w/EF 24-70mm f/4L IS USM 2 ปี
EOS R6 w/RF24-105mm f/4L IS USM 1 ปี EOS 6D Mark II (Body) 2 ปี
EOS Ra (Body) 1 ปี EOS 6D Mark II w/EF 24-105mm f/4L IS II USM 2 ปี
EOS R (Body) 2 ปี EOS 6D Mark II w/EF 24-70mm f/4L IS USM 2 ปี
EOS R w/RF24-105mm f/4L IS USM 2 ปี EOS 90D (Body) 1 ปี
EOS R w/RF24-105mm f/4-7.1 IS STM 2 ปี EOS 90D w/EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 1 ปี
EOS RP (Body) 1 ปี EOS 90D w/EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 1 ปี
EOS RP w/RF24-105mm f/4-7.1 IS STM 1 ปี EOS 80D (Body) 1 ปี
EOS RP w/RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM 1 ปี EOS 80D w/EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 1 ปี
EOS RP w/RF24-105mm f/4L IS USM 1 ปี EOS 80D w/EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 1 ปี
EOS M6 Mark II w/EF-M 18-150mm f/3.5-5.6 IS STM 1 ปี EOS 850D w/EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 1 ปี
EOS M6 Mark II w/EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี EOS 800D w/EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 1 ปี
EOS M50 Mark II w/EF-M 15-45mm/EF-M 55-200mm 1 ปี EOS 800D w/EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 1 ปี
EOS M50 Mark II w/EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี EOS 200D II w/EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 1 ปี
EOS M50 w/EF-M 15-45mm/EF-M 55-200mm 1 ปี EOS 1500D w/EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II 1 ปี
EOS M50 w/EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี EOS 3000D w/EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III 1 ปี
EOS M200 w/ EF-M 15-45mm/EF-M 22mm 1 ปี
EOS M200 w/EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1 ปี