Bag Warranty - Canon Thailand

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการรับประกันกระเป๋ากล้องรุ่น
CANON REDLINE SERIES

 • 1.ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ให้มีผลใช้บังคับกับการรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด (“Limited Warranty”) จากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“แคนนอน”) สำหรับกระเป๋ากล้องแคนนอน (เฉพาะรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย RL) (“สินค้า”) สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายของแคนนอนในประเทศไทยที่มีบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อสินค้า (เช่น ใบเสร็จรับเงิน)
 • 2.ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ Limited Warranty ครอบคลุมถึงความชำรุดบกพร่องของวัสดุและคุณภาพการผลิตอันเนื่องมาจากการใช้งานและการติดตั้งสินค้าตามปกติ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Limited Warranty นี้มีผลใช้บังคับได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • 3.Limited Warranty ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะผู้ซื้อสินค้ารายแรก (“ผู้ซื้อ”) และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 • 4.เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ Limited Warranty มีผลใช้บังคับ 60 เดือน (5ปี) นับแต่วันที่ซื้อสินค้า (ระยะเวลารับประกัน)
 • 5.ให้ถือว่าหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นโมฆะ หากมีร่องรอยการขีดฆ่า หรือแก้ไข
 • 6.ต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าทุกครั้งที่มีการส่งสินค้าเข้ารับบริการ Limited Warranty กับแคนนอน
 • 7.ความคุ้มครองสำหรับความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือชิ้นส่วน/อะไหล่ของสินค้าที่อยู่ภายใต้ Limited Warranty เป็นการซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนสินค้า (ที่มีเทียบเท่า และ/หรือ เสมือนสินค้าและ/หรือชิ้นส่วน/อะไหล่ใหม่) โดยเป็นดุลยพินิจของแคนนอน แต่เพียงผู้เดียวในการไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การประกันภัย การจัดการ การขนส่ง การจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวเนื่องการให้บริการสินค้าและค่าให้บริการอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการให้บริการตาม Limited Warranty นี้ ผู้ซื้อตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเองทั้งสิ้น
 • 8.คำวินิจฉัยของแคนนอนเกี่ยวกับการให้บริการสินค้าให้ถือเป็นที่สุด (หมายความรวมถึงการซ่อม การเปลี่ยนสินค้า การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องในการผลิต หรือวัสดุ) และผู้ซื้อตกลงยอมรับในคำวินิจฉัยดังกล่าว ทั้งนี้ บรรดาสินค้าหรือชิ้นส่วน/อะไหล่ ที่ชำรุดบกพร่องและมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้น ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแคนนอน
 • 9.Limited Warranty นี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้
  • (ก)ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับ (i) การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลง และถอดประกอบชิ้นส่วนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากแคนนอน; (ii) ความประมาทเลินเล่อ และ/หรือการใช้งานผิดวิธี (ให้หมายความรวมถึงอุบัติเหตุ การจัดเก็บสินค้าอย่างไม่เหมาะสม สินค้าสัมผัสความชื้น อุณหภูมิซึ่งมากเกินกว่าที่กำหนดในคำแนะนำ สินค้าสัมผัสทราย ฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆ หรือสภาวะแวดล้อมอื่นใดและไม่ได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังหรือคำแนะนำในการปฏิบัติ ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน เช่น การติดตั้งอย่างเหมาะสม; และ/หรือ (iii) ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า และปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติอื่น
  • (ข)ความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้งานผิดวิธี การประกอบหรือใช้งานชิ้นส่วน/อะไหล่และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือคำแนะนำจากแคนนอน (ให้หมายความรวมถึง การปรับแต่ง ดัดแปลง การนำของเก่าหรือสินค้า ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วน/อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมของแคนนอนมาใช้งาน) ในกรณีดังกล่าว แคนนอนขอสงวนสิทธิในการยกเลิก สิทธิตาม Limited Warranty ทันที
  • (ค)การใช้งานสินค้าร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มิใช่แคนนอน
 • 10.ภายใต้กฎหมายในประเทศ การเยียวยาของ Limited Warranty เป็นสิทธิของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวที่จะได้รับการเยียวยาดังกล่าว แคนนอน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียหายของข้อมูลหรือเหตุการณ์ใด ไม่ว่าจะเป็นทางอ้อม หรือพิเศษ หรือความเสียหายอันสืบเนื่องมาจาก เหตุดังกล่าว (รวมทั้ง การสูญเสียผลประโยชน์หรือกำไร) ไม่ว่าจะเป็นการระบุไว้ในสัญญา การละเมิด หรือประการอื่นใด เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้า
 • 11.การปฏิเสธการรับประกันโดยนัย ให้หมายความรวมถึง ความพึงพอใจในสินค้า หรือ มีคุณภาพดีพอที่จะขายได้ หรือเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์อื่นใดเป็นการเฉพาะที่มีต่อสินค้าหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน และไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) หรือการค้ำประกันที่ให้โดยบุคคลใดที่อาจผูกพันแคนนอน
 • 12.Limited Warranty รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ที่มา แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)