ความรับผิดชอบต่อสังคม - Canon Thailand

สารจากแคนนอนเอเชียความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

Imaging for Good

ปรัชญาองค์กรของแคนนอนคือ เคียวเซ ซึ่งหมายถึง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" อันเป็นสิ่งที่แคนนอนยึดมั่นในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเสมอมา เราตระหนักดีว่าธุรกิจของเราเติบโตได้ด้วยมีรากฐานมาจากการพัฒนาสังคมโดยรวม ด้วยเหตุนี้ ในฐานะองค์กรที่เป็นพลเมืองที่ดี แคนนอนจึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีขึ้น โดยการดำเนินธุรกิจที่ดีและเป็นธรรม นอกจากนี้ แคนนอนยังตระหนักถึงบทบาทของเราที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อการจัดการปัญหาสังคมที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกันตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

กลุ่มบริษัทที่ดูแลด้านการขายของแคนนอนในภูมิภาคเอเชียได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงพื้นฐานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทแคนนอน นอกจากนี้ เรายังใช้ทรัพยากรของกลุ่ม เช่น ความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูง ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจระดับโลก ทรัพยากรบุคคลระดับมืออาชีพที่หลากหลาย เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ปรับให้เหมาะกับลักษณะและสอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศและภูมิภาคในเอเชียที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งนอกเหนือจากการนำผลกำไรของธุรกิจไปลงทุนในชุมชนท้องถิ่นแล้ว

เรายังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ เนื่องจากเราเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของแคนนอนเอเชียรวมถึงการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษา การดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมถึงให้การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่เผชิญกับสภาวะที่รุนแรงและประสบภัยภัยธรรมชาติในยามจำเป็น ภายใต้นโยบาย "Imaging for Good" เรามุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกๆคน สร้างสรรค์และเก็บบันทึกทุกรอยยิ้มในทุกๆ ที่ที่เราไป