นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประกาศ
ที่ QEHS 005 / 2020
เรื่อง นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายสินค้าและบริการในผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ แคนนอน (Canon) ประเภทสินค้าออฟฟิศ ออโตเมชั่น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามปรัชญา “เคียวเซ” ที่หมายถึง การดำรงอยู่และทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จึงได้จัดตั้งระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทางด้าน

 • คุณภาพของสินค้าที่เป็นเลิศ
 • การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและความต้องการ
 • การบริการที่ประทับใจ

ภายใต้คำขวัญที่ว่า
“มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ”

2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดของลูกค้า ข้อกำหนดฉลากเขียวของประเทศไทย และข้อกำหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3. สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบาย เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่พนักงาน บุคลากรที่ทำงานในนามองค์กร  ตลอดทั้งผู้ที่ทำงานภายใต้การควบคุมขององค์กร ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายของบริษัทฯ
​​​​​​​
​​​​​​​4. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน มีการจัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรับคืนตลับหมึกที่ใช้งานแล้วคืน การคัดแยกของเสียอันตราย เป็นต้น โดยจะพิจารณานำไปจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติและทบทวนอย่างต่อเนื่อง
​​​​​​​
​​​​​​​5. มีการกำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งมีการป้องกันอันตรายและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน เช่น จากการใช้ยานพาหนะ จากการใช้ไฟฟ้า จากการใช้สารเคมี และการเจ็บป่วยจากโรคจากการทำงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วย พร้อมทั้งจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานตามความเสี่ยงของงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน
​​​​​​​
​​​​​​​6. มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่ข้อมูลอันเป็นความลับทั้งของบริษัทฯ และของลูกค้า
​​​​​​​
​​​​​​​7. บริษัทฯ จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
​​​​​​​​​​​​​​
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
About Canon - Environmental Policies - SGS Logos
(นายฮิโรชิ โยโกตะ)
ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
กลับสู่ด้านบน


นโยบายสิ่งแวดล้อมของแคนนอนกรุ๊ป

ปรัชญาของแคนนอน

เคียวเซ
พัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์โลกและความสุขของมวลมนุษย์

ปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่น ค้นคว้า วิจัย เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และนำเสนอนวัตกรรมคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทุกผลิตภัณฑ์ของแคนนอนยึดหลักEQCD มาใช้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ไร้สารพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

EQCD Concept
E: Environment (environmental assurance) Companies are not qualified to manufacture goods if they are incapable of environmental assurance. Q: Quality Companies are not qualified to market goods if they are incapable of producing quality goods. C: Cost Companies are not qualified to compete if they are incapable of meeting cost and delivery requirements. D: Delivery
 • ส่งเสริมให้ทุกบริษัทในเครือของแคนนอนทั่วโลก นำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้
 • ตรวจสอบและประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และวัตถุดิบเพื่อสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และข้อตกลงระหว่างแคนนอน กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ลดการใช้สารพิษในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ในการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ความสำคัญกับเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
 • กำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
 • สื่อสารหรือประกาศนโยบายและความคืบหน้า ของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่าน
 • กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
 • สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อรัฐบาล ชุมชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนและเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2550

About Canon - Environmental Policies - Fujio Mitarai

(นายฟูจิโอะ มิตาไร)
President and CEO
Canon Inc
กลับสู่ด้านบน


การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  : ISO 14001

About Canon - Environmental policies - Canon Singapore - Business

การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 14001 อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งจะมอบให้กับหน่วยงานที่มีความตระหนักถึงการควบคุมกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทแคนนอนทั่วโลก รวมถึงบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 14001 ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยยึดหลักปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมของแคนนอนกรุ๊ปที่จะดำเนินธุรกิจไปควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้นำหลักปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมของแคนนอนกรุ๊ปมาเป็นพื้นฐานการดำเนินการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปยังศูนย์บริการแคนนอนทุกที่ทั่วประเทศจนผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 14001 ได้แก่ สำนักงานใหญ่, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น และ Workshop ปทุมธานี โดยจะดำเนินการรักษามาตรฐานพร้อมทั้งพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
กลับสู่ด้านบน


การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม : การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

About Canon - Environmental policies - Canon Thailand - Business

ฉลากเขียว
(Green label หรือ eco-label) คือ ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น ฉลากเขียวจึงเป็นตัวผลักดันให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ฉลากเขียว เป็นมาตรการภาคความสมัครใจที่เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการฟื้นฟูและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่สำคัญของสังคมได้แก่ ผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ที่ดำเนินโครงการประเภทนี้มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

โครงการฉลากเขียวประเทศไทย
ริเริ่มขึ้นโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development, TBCSD) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

แนวคิดของโครงการฉลากเขียว

 • ฉลากเขียว เป็นฉลากที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบว่าได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดที่ทางคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียวประกาศใช้
 • เป็นโครงการโดยสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ ที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และกระตุ้นให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น
 • กระตุ้นให้กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต หันมาใช้เทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
 • กระตุ้นให้รัฐบาลและเอกชน ร่วมมือกันฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลภาวะด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค

หลักการในการคัดเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ออกข้อกำหนดฉลากเขียว

 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น กระดาษ สี อุปกรณ์ ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ทั้งนี้ ไม่รวม ยา เครื่องดื่ม และอาหาร) ้
 • คำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นจำหน่ายออกสู่ตลาด
 • มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า


หลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
เนื่องจากฉลากเขียว เป็นฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียวจึงวางหลักการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการคัดเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ การตั้งหลักการและออกข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดังต่อไปนี้

 • การจัดการทรัพยากร ทั้งที่เกิดขึ้นได้ใหม่ (Renewable resources) และที่มีแต่หมดสิ้นไป (Non-Renewable resources) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกำจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การนำขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น (Reuse) หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

โดยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาผลกระทบตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ที่มา : สำนักเลขานุการโครงการฉลากเขียว, สถาบันสิ่งแวดล้อม website:
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html
กลับสู่ด้านบน


นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มีนโยบายในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

 1. ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนี่อง
 3. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ในการลดและป้องกันการปล่อยขยะ ของเสียและมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรมการทำงาน
 5. รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสำนักงาน
 6. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคคลากรและเผยแพร่ต่อบุคคลากรภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
 7. ผู้บริหารและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561


นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์
ผู้แทนฝ่ายบริหาร
กลับสู่ด้านบน