ข้อกำหนดและเงื่อนไข - Canon Thailand

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


มีผลบังคับใช้ กรกฎาคม 2555

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์แคนนอน") หมายถึงว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน ("ข้อกำหนดการใช้งาน") ที่ระบุไว้ด้านล่างตลอดจนข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ ที่ระบุไว้เพิ่มเติมในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใด ทั้งสิ้น ในการนี้ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“แคนนอน”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ การยินยามใช้งานเว็บไซต์แคนนอนต่อไปจะถือว่าท่านยอมรับและมีภาระผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดเข้ามาที่หน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานที่มีการอัปเดตล่าสุด หากเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดกรุณายุติการเข้าใช้งานเว็บไซต์แคนนอนนี้

เว็บไซต์แคนนอนและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ได้รับการเผยแพร่และบริหารจัดการโดยบริษัทในเครือและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแคนนอน หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์แคนนอน โปรดรับทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อกำหนดการใช้งานที่เป็นของเว็บไซต์นั้นโดยเฉพาะ


บริการการสื่อสาร

บริการการสื่อสารในที่นี้ หมายถึงบริการอีเมล บริการบัตรอวยพร อัลบั้มรูปภาพ และ/หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เมื่อท่านยอมรับที่จะใช้บริการการสื่อสารเพื่อโพสต์ ส่ง และรับข้อความตลอดจนสื่อที่เหมาะสม หมายถึงว่าเมื่อใช้บริการการสื่อสารของแคนนอน ท่านจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ใช้บริการการสื่อสารเพื่อการสำรวจและ/หรือเผยแพร่การสำรวจ การแข่งขันประกวด ทำธุรกิจแบบพีระมิด ส่งจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ สแปม หรือเพื่อส่งข้อความซ้ำหรือข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ
 • หมิ่นประมาท ด่าทอ ล่วงละเมิด ก่อกวน คุกคาม การสะกดรอย ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (เช่น ความเป็นส่วนตัว) ของผู้อื่น
 • ประกาศ โพสต์ อัพโหลด แจกจ่ายหรือเผยแพร่ หัวข้อ ชื่อ สื่อ หรือข้อมูลใดก็ตามที่ไม่เหมาะสม ลบหลู่ หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • อัพโหลดหรือจัดทำไฟล์ที่มีรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์หรือสื่อ อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า (หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในชื่อเสียงของบุคคล) เว้นแต่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในการควบคุมหรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
 • ใช้สื่อหรือข้อมูลใดก็ตาม รวมถึงรูปภาพหรือภาพถ่าย ที่มีอยู่ผ่านบริการการสื่อสารในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น
 • อัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่อาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินของผู้อื่น
 • ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้
 • สร้างตัวตนปลอมเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้อื่น

แคนนอนไม่มีภาระผูกพันในการตรวจติดตาม ควบคุม หรืออนุมัติเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลใดที่มีอยู่ในบริการการสื่อสาร ดังนั้นแคนนอนจึงขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารและการดำเนินการใดก็ตาม โดยเฉพาะที่เกิดจากการเข้ามามีส่วนร่วมของท่านในบริการการสื่อสาร นอกจากนี้แคนนอนขอสงวนสิทธ์ในการตรวจทานและแก้ไขสื่อที่โพสต์ ปฏิเสธการโพสต์ ลบสื่อ และ/หรือยุติการใช้บริการการสื่อสารของแคนนอนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของแคนนอนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

แคนนอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นได้ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำร้องขอจากรัฐบาล

สื่อที่อัพโหลดไปยังบริการการสื่อสารที่โพสต์ไว้อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้งาน การทำซ้ำ และ/หรือเผยแพร่ ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวในกรณีที่ท่านมีการดาวน์โหลดสื่อเหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง


กรรมสิทธิ์

ลิขสิทธิ์
สื่อทั้งหมดบนเว็บไซต์แคนนอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูป ซอฟต์แวร์ ข้อความเสียง และวิดีโอคลิป ("เนื้อหา") เป็นกรรมสิทธิ์ของแคนนอน ท่านไม่สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น การใช้เนื้อหาของแคนนอนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของแคนนอน ท่านสามารถดูและดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและต้องไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหา ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณชน แจกจ่ายหรือใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณะประโยชน์หรือเชิงพาณิชย์ใดๆ ห้ามนำเนื้อหาไปใช้บนเว็บไซต์อื่นหรือเครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการของแคนนอนที่ปรากฏบนเว็บไซต์แคนนอนรวมถึงเครื่องหมายต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตจากแคนนอน อิงค์ (Canon INC.) เป็นเครื่องหมายทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของบริษัทแคนนอน สิงคโปร์ จำกัด (Canon Singapore Pte. Ltd.) และแคนนอน อิงค์ (Canon Inc.) ส่วนเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายบริการอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และชื่อผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแคนนอนหรือบริษัทเจ้าของที่เกี่ยวข้อง


การใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ทั้งหมด ("ซอฟต์แวร์") ที่มีอยู่บนเว็บไซต์แคนนอนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแคนนอน สิงคโปร์ จำกัด(Canon Singapore Pte. Ltd.) และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ห้ามทำการคัดลอกหรือทำซ้ำซอฟต์แวร์นี้โดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามทำการแก้ไขซอฟต์แวร์เหล่านี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แนบมาพร้อมกับซอฟต์แวร์เท่านั้น การใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แนบมาพร้อมกับซอฟต์แวร์หรือส่งมอบให้พร้อมกับซอฟต์แวร์ ท่านยังไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จนกว่าท่านจะอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แนบมาพร้อมกับซอฟต์แวร์นั้น
โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซอฟต์แวร์จะได้รับการรับประกันเฉพาะตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแยกที่แนบมาพร้อมกับซอฟต์แวร์เท่านั้น นอกเหนือจากการรับประกันในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว แคนนอน สิงคโปร์ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ แคนนอน สิงคโปร์ ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รวมถึงการรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหมดของความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต


การสื่อสารและการนำเสนอ

การสื่อสารของผู้ใช้
นอกเหนือจากข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตน ซึ่งได้กำหนดและอธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ของแคนนอน สื่อ ข้อมูล หรือการสื่อสารอื่นใดก็ตาม ที่ท่านส่งหรือโพสต์ไว้บนเว็บไซต์แคนนอนจะไม่ถือว่าเป็นความลับและไม่ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ ("การสื่อสาร") ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายของการสื่อสารใดหรือท่านได้รับอนุญาตให้ใช้การสื่อสารดังกล่าวจากเจ้าของที่แท้จริงแล้ว

แคนนอนไม่มีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการสื่อสารดังกล่าว และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการกำหนดขอบเขตที่การสื่อสารของท่านได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ แคนนอน บริษัทย่อย บริษัทในเครือหรือผู้รับเหมาช่วงของแคนนอน บริษัทแม่ของแคนนอนหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือผู้รับเหมาช่วงของบริษัทแม่ของแคนนอน มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ออกอากาศ โพสต์ เผยแพร่ คัดลอก เปิดเผย ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ รวมหรือใช้การสื่อสารและภาพ เสียง ข้อความและรายการอื่นๆ ที่รวมอยู่ในสื่อนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในสื่อทุกประเภททั่วโลก นอกจากนี้ แคนนอนมีอิสระในการใช้แนวคิด ความคิด ความรู้ หรือเทคนิคใดที่มีอยู่ในการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต หรือการตลาดผลิตภัณฑ์ บริการ การแข่งขันและกิจกรรมการใช้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับว่าแคนนอนไม่มีภาระผูกพันในการใช้แนวคิดหรือสื่อที่มีอยู่ในการสื่อสารและท่านไม่มีสิทธิ์บังคับให้แคนนอนใช้งานดังกล่าว ท่านไม่สามารถโพสต์หรือส่งสื่อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงสื่อข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสีย ลามก อนาจาร หรือสื่อที่อาจละเมิดกฎหมายใดๆ ไปยังหรือจากเว็บไซต์แคนนอน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน ท่านได้รับทราบและยอมรับว่าท่านไม่มีสิทธิ์หรือจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าชดใช้ใดจากแคนนอนในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับการสื่อสารนี้

การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยที่สมบูรณ์ การสื่อสารใดก็ตามที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์แคนนอนนี้อาจถูกอ่านหรือขัดขวางโดยผู้อื่น การส่งการสื่อสารมายังแคนนอนมิได้เป็นเหตุผลให้แคนนอนต้องมีความรับผิดชอบพิเศษใดๆ ต่อท่าน

การนำเสนอของผู้ใช้แคนนอนไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องยอมรับหรือพิจารณาแนวความคิด คำแนะนำ หรือสื่อใดๆ รวมถึงแนวคิดสำหรับแคมเปญโฆษณาใหม่ การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี กระบวนการ หรือสื่อจากสาธารณะ ("การนำเสนอ") จากผู้ใช้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของแคนนอน บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของแคนนอนมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของท่านที่ส่งให้กับแคนนอนโดยที่เราไม่ได้ร้องขอให้ส่งหรือตกลงรับข้อมูลที่เป็นความลับจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทของแคนนอน แคนนอนไม่สนับสนุนให้ท่านส่งการนำเสนอการสื่อสารใดให้กับแคนนอนผ่านเว็บไซต์แคนนอนหรือช่องทางอื่นๆ อย่างไรก็ตามแคนนอนสามารถยอมรับแนวคิดจากสาธารณะได้ในกรณีแนวคิดที่เสนอนั้นได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วหรือเป็นข้อมูลสาธารณะที่ไม่มีการออกเป็นสิทธิบัตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านส่งการนำเสนอใดให้กับแคนนอนโดยที่ไม่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือที่ไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ การนำเสนอนั้นจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของแคนนอนโดยทันที และแคนนอนจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และรับผลประโยชน์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวนับจากนั้น นอกจากนี้ แคนนอนยังมีอิสระในการนำแนวคิด ความคิด ความรู้ หรือเทคนิคใดที่มีอยู่ในการนำเสนอดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตอบแทนให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือเปิดเผยการนำเสนอดังกล่าวหรือความคล้ายคลึงกันระหว่างการนำเสนอของท่านและการใช้งานหรือกิจกรรมของแคนนอนในอนาคต เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาทนายความในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายหรือนัยของข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเสนอของท่าน


การเชื่อมโยงกับภายนอก

เว็บไซต์แคนนอนอาจมีลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามเพื่อความสะดวกและเป็นข้อมูลให้กับท่าน ซึ่งท่านจะออกจากเว็บไซต์แคนนอนเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าถึงลิงก์เหล่านี้ เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวแตกต่างจากของแคนนอนและแคนนอนมิได้ไม่มีอำนาจควบคุมใด เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองหรือให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม รวมถึงไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดจนสำหรับเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือสื่ออื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือหาได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าแคนนอนจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ดังกล่าวที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของแคนนอนไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้นก่อนส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน


การแข่งขันประกวดและการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ

เว็บไซต์แคนนอนนี้อาจจัดให้มีการแข่งขันและการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ (“การส่งเสริมการตลาด”) ที่มีการมอบรางวัลแก่ท่านหรือกำหนดให้ท่านต้องส่งสื่อหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่าน โปรโมชั่นแต่ละรายการมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่ท่าน ต้องอ่านและยอมรับก่อนเข้าร่วม โปรดดู ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของแคนนอนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อบังคับสำหรับผู้เยาว์ (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
ในกรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านก่อนดำเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

 • การส่งอีเมลไปยังเว็บไซต์แคนนอนหรือขอให้แคนนอนส่งอีเมลถึงท่าน
 • การส่งข้อมูลให้กับแคนนอน
 • การเข้าร่วมการแข่งขันประกวดหรือการส่งเสริมการตลาดที่ต้องการข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือการมอบรางวัล

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์แคนนอนนี้อาจมีจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์แคนนอนไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้จะพร้อมให้บริการตลอดเวลาในประเทศหรือท้องที่ของท่าน

ข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของแคนนอนซึ่งรวมถึงความพร้อมจำหน่าย ลักษณะ ราคา และข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือการให้สัญญาจากแคนนอนในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ และแคนนอนขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสมหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ตาม


ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์/บริการที่ผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (“Third Parties”) จะถูกแสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้การรับประกันที่จัดหา ออก และให้โดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณได้ตกลงในที่นี้ว่าการรับประกันของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เป็นการรับประกันที่ครอบคลุมความเสียหาย ข้อบกพร่อง หรือความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม และการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันดังกล่าวจะใช้กับบุคคลที่สาม (ไม่ใช่แคนนอน) แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น


การปฏิเสธความรับผิด

การใช้และการเรียกดูเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง เว็บไซต์แคนนอนนี้ (รวมถึงเนื้อหาและคุณสมบัติทั้งหมดที่มีหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์แคนนอนนี้มีให้ "ตามที่เป็น") ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แคนนอนไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์แคนนอนนี้ (1) สำหรับความถูกต้อง ความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด เนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่บนหรือที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์แคนนอน (2) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์นี้ใช้งานจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจแพร่ไวรัส เป็นอันตราย หรือทำความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชม เรียกดู ดาวน์โหลด หรือใช้เว็บไซต์แคนนอน

นอกจากนี้แคนนอนจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใดที่เกิดกับหรือไวรัสที่อาจแพร่ไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นของท่าน หรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลใดอันเนื่องมาจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการดาวน์โหลดสื่อ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงใดๆ จากเว็บไซต์แคนนอน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของแคนนอนต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และสาเหตุของการดำเนินการทั้งหมด (ไม่ว่าจะระบุอยู่ในสัญญา การละเมิด หรืออย่างอื่น) จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านชำระสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์แคนนอน (ถ้ามี)

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อของแคนนอน แคนนอนหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การเป็นโฮสต์ หรือ ส่งมอบเว็บไซต์ แคนนอนจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรงและอ้อมทางอ้อม ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันส่งผลในภายหลัง ความเสียหายที่เป็นการเฉพาะ ความเสียหายที่มีบทลงโทษ ความเสียหายอื่นใดก็ตามที่เกิดขึ้นจาก (ก) การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์แคนนอนของท่าน ไม่ว่าการเข้าถึงหรือใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือเป็นผลจากการกระทำหรือการละเว้นในส่วนของท่านหรือไม่ (ข) ปัญหาใดๆ กับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ความผิดปกติ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ของเว็บไซต์แคนนอน (ค) ความไม่พร้อมในการใช้งานของเว็บไซต์แคนนอน หรือบางส่วนของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าแคนนอนจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยาย ดังนั้นข้อยกเว้นบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของท่านสำหรับข้อจำกัดหรือการจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการทำงานของเว็บไซต์อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ การสื่อสารโทรคมนาคม การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย และ/หรือสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของแคนนอน


ราคา

ท่านยอมรับว่าแคนนอนไม่รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความเป็นจริงของราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ แคนนอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ราคาแนะนำสำหรับการขายปลีกที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจไม่ใช่ราคาจำหน่ายที่แท้จริงของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแคนนอน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายแคนนอนที่ได้รับอนุญาตเพื่อสอบถามราคาที่ถูกต้อง


การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านยอมรับที่จะชดใช้ แก้ต่างคดี และปกป้อง แคนนอน บริษัทย่อย บริษัทในเครือและผู้รับเหมาช่วงของแคนนอน บริษัทแม่ของแคนนอน บริษัทย่อย บริษัทในเครือและผู้รับเหมาช่วงของบริษัทแม่ของแคนนอน รวมถึง ตัวแทน กรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ให้ข้อมูล ผู้โฆษณา หรือหุ้นส่วน ผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (รวมเรียกว่า "ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้") จากกรณีการฟ้องร้องและความรับผิดและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการฟ้องร้อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมทนายความโดยไม่มีข้อยกเว้น) ที่เกิดจากฝ่ายที่ได้รับการชดใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากท่านเข้าถึงและ/หรือการใช้เว็บไซต์แคนนอน หรือการที่ท่านฝ่าฝืน ข้อกำหนดการใช้งาน การรับรอง การรับประกัน และข้อตกลงข้างต้น หรือ การดำเนินการอื่นใดของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์แคนนอน โดยท่านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตามความจำเป็นต่อการสู้คดีของแคนนอน แคนนอนขอสงวนสิทธิ์ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการถือสิทธิในการปกป้องที่แยกเฉพาะหรือการตกลงและการควบคุมในเรื่องใดก็ตามที่ไม่ใช่การชดใช้ค่าเสียหายจากท่าน โดยที่ท่านจะต้องไม่ตกลงหรือกระทำการใดเพื่อยุติปัญหาโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแคนนอน


ข้อบังคับทั่วไป

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของแคนนอน เป็นบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและแคนนอนในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์แคนนอน หากข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อบังคับนั้นจะถือว่าได้ถูกตัดออกจากข้อกำหนดการใช้งานโดยไม่มีผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อบังคับที่เหลืออื่นๆ

สำนักงานแคนนอนในสิงคโปร์เป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์แคนนอนซึ่งเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์แคนนอนได้รับการจัดทำขึ้นภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์และอาจไม่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศอื่น เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์แคนนอนนั้นเหมาะสมหรือมีความพร้อมสำหรับการใช้งานนอกสิงคโปร์ รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์แคนนอนจากอาณาเขตที่ถือว่าเนื้อหาในเว็บไซต์เป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือถูกจำกัดให้เป็นสิ่งต้องห้าม หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์แคนนอนจากนอกสิงคโปร์ให้ถือว่าเป็นการตัดสินใจของท่านเองและท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ ท่านยอมรับว่าการเรียกร้องค่าเสียหายหรือข้อพิพาทใดๆ กับแคนนอนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์แคนนอนนี้ของท่านจะได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยศาลที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ เว้นแต่ทุกฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น