แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย - Canon Thailand

    แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ให้การต้อนรับ
    คณะผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับนาย คิมิฮิโร คุโรมิสุ ผู้แทนอาวุโส และคณะผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแผนขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีคณะตัวแทนจากบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

    โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 เพื่อมุ่งพยายามไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งริเริ่มจากแนวคิดของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และเมืองโยโกฮามา เพื่อเผยแพร่แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้เข้าหารือกับภาคธุรกิจชั้นนำจำนวน 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร รวมถึง แคนนอน ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ให้การยอมรับการดำเนินการของบริษัท แคนนอนในประเทศไทย ที่ยึดหลักปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินธุรกิจไปควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน