ทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งกว่า

ด้วยหลักปรัชญา เคียวเซ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" แคนนอนจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีไอทีอันทันสมัยเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งที่บ้านและสำนักงาน อีกทั้งเรายังมุ่งหน้าในการทำวิจัยและหากระบวนการในการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอันถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมนำเสนอ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้กับลูกค้า

แคนนอนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นเลิศสำหรับลูกค้าทั่วโลก ปัจจุบัน แคนนอนมีบริษัทในเครือมากกว่า 200 บริษัทและมีพนักงานมากกว่า 160,000 คนทั่วโลก ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขายและการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้แคนนอนยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เงินลงทุนในส่วนนี้คิดเป็น 10% ของรายรับสุทธิในแต่ละปี และนับแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นต้นมา แคนนอนได้จดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริการวมแล้วถึง 19,902 สิทธิบัตร โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แคนนอนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทที่จดสิทธิบัตรมากที่สุดอีกด้วย

แคนนอนมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ นโยบายในการวิจัยและการผลิตของแคนนอนได้มุ่งเน้นไปยังการลดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตัวอย่างนวัตกรรมล่าสุดในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของแคนนอน มีดังนี้:

  • นำของเสียทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตกลับมาใช้ใหม่
  • โหมดสแตนด์บายในเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
  • วิธีใหม่ในการชาร์จไฟฟ้าของเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารที่มีการปล่อยโอโซนออกมาน้อยมาก

In 1990 Canon was the first in the world to initiate an extensive cartridge recycling programme, with the used cartridges being used as parts or materials for new cartridges. Please join us in this effort! You can drop off your used cartridges at one of our designated Singapore pick-up points, or arrange for pick up if you have used cartridges in large quantities.

Corporate Policies

คณะผู้บริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดมั่นในพันธกิจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดกรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท ด้วยการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามปรัชญา “เคียวเซ” ที่หมายถึง การดำรงอยู่และทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม