ทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งกว่า

ด้วยหลักปรัชญา เคียวเซ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" แคนนอนจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีไอทีอันทันสมัยเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งที่บ้านและสำนักงาน อีกทั้งเรายังมุ่งหน้าในการทำวิจัยและหากระบวนการในการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอันถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมนำเสนอ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้กับลูกค้า

แคนนอนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นเลิศสำหรับลูกค้าทั่วโลก ปัจจุบัน แคนนอนมีบริษัทในเครือมากกว่า 200 บริษัทและมีพนักงานมากกว่า 160,000 คนทั่วโลก ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขายและการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้แคนนอนยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เงินลงทุนในส่วนนี้คิดเป็น 10% ของรายรับสุทธิในแต่ละปี และนับแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นต้นมา แคนนอนได้จดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริการวมแล้วถึง 19,902 สิทธิบัตร โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แคนนอนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทที่จดสิทธิบัตรมากที่สุดอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของแคนนอน About Canon - Canon Singapore - Personal

แคนนอนมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ นโยบายในการวิจัยและการผลิตของแคนนอนได้มุ่งเน้นไปยังการลดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตัวอย่างนวัตกรรมล่าสุดในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของแคนนอน มีดังนี้:

  • นำของเสียทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตกลับมาใช้ใหม่
  • โหมดสแตนด์บายในเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
  • วิธีใหม่ในการชาร์จไฟฟ้าของเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารที่มีการปล่อยโอโซนออกมาน้อยมาก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของแคนนอน​ About Canon - Canon Singapore - Personal​​

ปรัชญาเคียวเซ

ความหมายตรงตัวของคำว่า "เคียวเซ" คือ "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" แต่แคนนอนได้ตีความคำว่า "เคียวเซ" ให้มีความครอบคลุมมากขึ้นว่า "มนุษย์ทุกๆคนไม่แบ่งแยกชนชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมสามารถใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีเพื่ออนาคต" แต่ในความเป็นจริงแล้วโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนี้นั้นมีความไม่สมดุลอยู่มากมาย อาทิ ข้อกำหนดทางการค้า ระดับรายได้ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่แคนนอนให้ความสำคัญมาโดยตลอดและดำเนินการในหลายๆด้านอย่างแข็งขันในการนำปรัชญา "เคียวเซ" มาปฏิบัติ ในฐานะที่แคนนอนเป็นองค์กรธุรกิจระดับโลก เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีเยี่ยมไม่เพียงแต่เฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนและสภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ที่มีหน่วยงานของแคนนอนตั้งอยู่

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ต่อต้านการปลอมแปลง