เกี่ยวกับแคนนอน - Canon Thailand

ทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งกว่า

Kyosei

ด้วยหลักปรัชญา เคียวเซ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" แคนนอนจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีไอทีอันทันสมัยเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งที่บ้านและสำนักงาน อีกทั้งเรายังมุ่งหน้าในการทำวิจัยและหากระบวนการในการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอันถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมนำเสนอ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้กับลูกค้า

มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

แคนนอนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นเลิศสำหรับลูกค้าทั่วโลก ปัจจุบัน แคนนอนมีบริษัทในเครือมากกว่า 200 บริษัทและมีพนักงานมากกว่า 160,000 คนทั่วโลก ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขายและการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้แคนนอนยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เงินลงทุนในส่วนนี้คิดเป็น 10% ของรายรับสุทธิในแต่ละปี และนับแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นต้นมา แคนนอนได้จดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริการวมแล้วถึง 19,902 สิทธิบัตร โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แคนนอนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทที่จดสิทธิบัตรมากที่สุดอีกด้วย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แคนนอนมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ นโยบายในการวิจัยและการผลิตของแคนนอนได้มุ่งเน้นไปยังการลดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตัวอย่างนวัตกรรมล่าสุดในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของแคนนอน มีดังนี้:

  • นำของเสียทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตกลับมาใช้ใหม่
  • โหมดสแตนด์บายในเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
  • วิธีใหม่ในการชาร์จไฟฟ้าของเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารที่มีการปล่อยโอโซนออกมาน้อยมาก

รวมพลังปกป้องสิ่งแวดล้อม: รีไซเคิลตลับหมึก

ในปี 1990 แคนนอนเป็นผู้นำในการเปิดตัวโครงการรีไซเคิลตลับหมึกครั้งแรกของโลก โดยรณรงค์การนำตลับหมึกที่ใช้แล้วไปเป็นส่วนประกอบหรือวัสดุสำหรับตลับหมึกใหม่ คุณสามารถส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วได้ที่ศูนย์บริการแคนนอน (สำนักงานใหญ่)

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังนี้!

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แคนนอนเชื่อมั่นในจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆอย่างแข็งขันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การให้การสนับสนุนการกีฬา วัฒนธรรมและการสนับสนุนในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาผู้ที่มีแรงบันดาลใจพร้อมวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

คุณต้องมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทอย่างแรงกล้าเพื่อรักษาคำมั่นในมาตรฐานระดับสูงและเพื่อค่านิยมหลักของเรา

ประวัติของแคนนอน

แคนนอนเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทเล็กๆ ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนแต่มีความปรารถนาอันแรงกล้าในการสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม ซึ่งในเวลาต่อมาแคนนอนก็ได้กลายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

Canon Green Technology เทคโนโลยีสีเขียวที่ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

Corporate Policies

สาสน์จากผู้บริหาร ว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดมั่นในพันธกิจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดกรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท ด้วยการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

นโยบาย QEHS

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามปรัชญา “เคียวเซ” ที่หมายถึง การดำรงอยู่และทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม